Verdieping

Verdieping

Meditatie | Een kind is ons geboren.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5 AchazIn de tijd dat deze tekst is geschreven werd de wereld bepaald door twee grootmachten Assyrië en Egypte. En daartussen[…]

Meditatie | Plek voor iedereen !

Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Mattheüs 1 vers 3 a, 5 en 6. Dit jaar is het thema van de Protestantse kerk[…]

Meditatie | Wees in geen ding bezorgd

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4: 6-7 Rustig op een bankje zitten.[…]

Meditatie | Zoeken wat boven is

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.[…]

Meditatie| De Heilige Geest voor alle gelovigen

Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen.Handelingen 2: 17 PinksterfeestBovenstaande tekst komt uit de preek van de apostel Petrus, gehouden op de eerste pinksterdag. Hij[…]

Meditatie| Voorbereid op Zijn wederkomst

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt. Matheus 25:13 InleidingVoor veel mensen staan de vakanties al voor de deur of ze zijn al geweest. Als je op vakantie gaat moet je enige voorbereidingen treffen. Mensen zijn daar heel verschillend in, voor[…]

Meditatie| 500x Tsjerkepraat

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.” 1 Korinthe 12: 26 en 27 Deze keer leest u de vijfhonderdste[…]

Meditatie| Oorlogsgeweld

“Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw: Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood[…]

Meditatie | Het lege graf

Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Markus 16: 6 Dood is dood, roepen mensen die niet beter weten. Dood geweest, verkondigen wij bij iedere viering van het Heilig Avondmaal. Want het[…]

Meditatie | In de schuilplaats van de Allerhoogste

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91: 1 Nee, het binnenvallen van Russische troepen in Oekraïne is niet de eerste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Wie dat roept is kort van geheugen. Die vergeet hoe de[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow