Verdieping

Verdieping

Meditatie | Joëls Pinksterprofetie

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen[…]

Meditatie | De wolk des Heren

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Handelingen 1:9 We hebben Hemelvaartsdag gevierd. Lucas vertelt ons dat Jezus is opgenomen in een wolk en zo aan het oog onttrokken wordt van Zijn discipelen. Ons[…]

Meditatie | De hand aan de ploeg slaan

Hij ging daarvandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit, en hij bevond zich bij het twaalfde. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan[…]

Meditatie | Vergeven

“Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.” Johannes 20:23 Dit jaar las ik de Paasboodschap uit het evangelie van Johannes. Dat eindigt in hoofdstuk 20 op een nogal vreemde wijze en heel kortaf. (Hoofstuk 21 is een naschrift en[…]

Meditatie | Nieuw leven voor de ranken

Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij op, en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Johannes 15: 2 Vlak voor Zijn lijden en sterven spreekt de Heiland met Zijn leerlingen. Dit doet Hij, nadat zij samen het Laatste Avondmaal gevierd hebben.[…]

Meditatie | De kloof

“Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?” Johannes 18: 11 Bij het schrijven van dit stukje heb ik een aantal overzichten bekeken van The Passion van 2013 tot en met 2018. Iedere keer proberen[…]

Meditatie | Zo’n hogepriester heb je nodig

En Zijne Excellentie zei tegen hen dat zij niet van de allerheiligste dingen mochten eten, totdat er een priester zou aantreden met de urim en met de tummim. Ezra 2: 63 Als ik vroeger om speelgoed zeurde dat mijn vader te duur vond, dan zei hij: Je krijgt het –[…]

Meditatie | De schat in de akker

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Matteüs 13: 44 Tussen Kerst en Pasen raken[…]

Meditatie | Voor eigen rekening?

En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Filemon 1: 18 Filemon is maar een heel klein Bijbelboekje. Je vindt het weggestopt tussen de andere brieven van Paulus. Als je het Nieuwe Testament doorbladert, kijk je er makkelijk overheen.[…]

Meditatie | Gevoelens van onrechtvaardigheid

“Ze bestoken mij met woorden van haat, zonder reden bestrijden ze mij. Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap op, ze vergelden goed met kwaad, woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde”. Psalm 109: 3-6 In de afgelopen weken is het menigmaal een onderwerp van discussie.[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow