Verdieping

Verdieping

Meditatie| Judasloon

Ze betaalden hem dertig zilverstukken.Mattheüs 26: 15b In onze Nederlandse taal krijgt de discipel Judas de nodige aandacht. We kennen het woord “Judasloon”, wat betekent dat je geld ontvangt omdat je iemand hebt verraden. En dat is wat anders dan vindersloon of tipgeld. Ik denk meer aan de joden die[…]

Meditatie | Ik ben die Ik ben

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Exodus 3: 14 Poëzie herkennen we vaak gemakkelijk. Zeker als er rijm aan te pas komt. Dan zie je direct dat het[…]

Meditatie| In Zijn naam

“Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” Mattheüs 18:20 Het maakt wel uit in welke context je zit als je bovenstaande tekst leest. Een jaar geleden hadden we deze tekst anders gelezen dan nu. Immers het is inmiddels onze werkelijkheid geworden.[…]

Meditatie | Verzegeld in Christus

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons[…]

Meditatie| De beste wensen

De Geest van God, de Heer, rust op Mij, want de Heer heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Jesaja 61: 1[…]

Meditatie | Engelen – boodschappers van goed nieuws

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Hebreeën 1: 14 Engelen – boodschappers van goed nieuws? Het enige goede nieuws waar ik op zit te wachten, zei iemand, is een persconferentie waarop gezegd wordt dat alles weer normaal is![…]

Meditatie| Herinnering en hoop

Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: ‘God zal Zich jullie lot aantrekken: Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat Hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God Zich jullie lot[…]

Meditatie | Onvoorstelbaar

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want[…]

Meditatie| Belijdenis doen – waarom zou ik?

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij Zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ ‘U[…]

Meditatie | Volhouden

Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. 2 Thessalonicenzen 2: 15 We beleven op dit moment niet de makkelijkste periode uit ons leven. En we vinden het moeilijk om vol te houden. Je merkt dat mensen[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow