Fryske harktsjinst mei de hear E. Fokkema (Twello)

Fryske harktsjinst mei de hear E. Fokkema (Twello)

  • Datum: 30 aug 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Foargonger yn dizze Fryske tsjinst is de hear E. Fokkema fan Twello. Oargelist is Theo Fokkema.

Harkje

Harkje fan 09.30 oere ôf mei fia kerkomroep.nl

Kollekte => Digitaal

De earste kollekte is bestimd foar: ZWO.
De twadde kollekte is bestimd foar: Oppasdienst.
De tredde kollekte is bestimd foar: Kerk.

Liturgie

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow