Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

Kijk- of Luisterdienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 01 nov 2020 • 09:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen gaan we verder met de Brief van Judas. We staan deze keer stil bij de woorden: “Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven” (Judas 1: 21).

Het thema is: Een liefdevolle oproep. We lezen daarbij Filippenzen 2: 1 t/m 18. De Sweagers zingen de liederen tijdens deze dienst.

De verkorte liturgie vindt u hieronder. Een volledige versie is beschikbaar in PDF.

Afspraken ten aanzien van het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee met de dienst vanaf 09.30 uur

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (Dorcas, zie meer informatie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerkelijk werk.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) Lied 223, Ga niet alleen door ‘t leven
Welkom en mededelingen kerkenraad
Zingen Liedboek (Fries) Psalm 42: 1 en 3, Sa’t in ree, fan toarst ferlegen
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Klein Gloria
In memoriam
Zingen ELB Lied 275: 1 en 4, ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Lezen van de Tien Geboden
Zingen ELB (Fries) Lied 376: 1 en 2, Jowes bin ik Abba Heit
Gebed
Zingen Liedboek Gezang 314: 1 en 2, Gij die gelooft, verheugt u samen
Lezing: Filippenzen 2: 1 t/m 18
Zingen Liedboek Gezang 314: 3 en 4, Nabij of ver, wij zijn verbonden
Verkondiging over Judas 1: 21
Zingen Opwekking Lied 770: 1, 2, 3 en 4, Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
Lezen van de Geloofsbelijdenis
Zingen Liedboek Gezang 476: 1 en 5, Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen van de digitale collectes
Zingen Liedboek Gezang 429: 1, 2 en 3, Wie maar de goede God laat zorgen
Zegen
Zingen Liedboek Gezang 456: 3, Amen, amen, amen

 


ZWO-collecte voor DORCAS Voedselactie

Dit jaar wordt de 25e voedselactie gehouden. Door alle coronaperikelen is er dit jaar helaas geen inzameling van levensmiddelen mogelijk.

Om te voorkomen dat we de allerarmsten in Oost-Europa (o.a. Moldavië, Oekraïne) dit jaar geen voedselpakket kunnen geven, heeft DORCAS er voor gekozen om alleen gelden in te zamelen.

Ook dit jaar doet de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag weer mee. Zoals de voorgaande jaren zal er zondag 1 november en woensdag 4 november (Dankdag voor Gewas en Arbeid) worden gecollecteerd. De collecte-opbrengst zal DORCAS besteden aan het inkopen van levensmiddelen in de betreffende landen. Daar zullen dan de pakketten worden samengesteld en uitgedeeld aan de allerarmsten.

Behalve aan de kerkelijke collectes kunt u een bijdragen geven bij de kassa van SPAR van der Heide. Een compleet pakket kost ongeveer 25 euro. Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. DORCAS VA.

Vorig jaar was de opbrengst bijna 2600 euro (waarde levensmiddelen en collectes).

Dus dit jaar geen inzameling van levensmiddelen; wel inzameling van gelden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage, de ZWO-commissie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow