Morgendienst met de heer P. Knijff; 1e Lijdenszondag

Morgendienst met de heer P. Knijff; 1e Lijdenszondag

  • Datum: 14 feb 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

In onze gemeente maakt de kindernevendienst gebruik van de methode “Vertel het maar”. En bij hen begint de veertigdagentijd op 14 februari en duurt 7 weken. Het thema voor de veertigdagentijd is dit jaar “Jezus gaat ons voor” en daarin wordt aandacht besteed aan de 7 “Ik Ben” uitspraken, die in het Evangelie van Johannes staan.

Daarmee maakt Jezus duidelijk waarvoor Hij staat en wat wij van Hem te verwachten hebben.

We zullen ontdekken dat Johannes ons meeneemt langs allerlei omstandigheden: van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. En dat raakt ook aan onze ervaring. En in al die omstandigheden gaat Jezus ons voor en geeft Hij ons: water, brood, licht, bescherming en een stevige basis.

Op deze eerste zondag gaan we lezen, luisteren en nadenken over Johannes 4: 1-30.

Dat gaat over het verhaal van de Samaritaanse vrouw, waarin Jezus zegt: “Ik ben het water dat leven geeft”. Wat mij persoonlijk altijd weer raakt in dit verhaal is de ontmoeting van Jezus met een vrouw waar van alles over te zeggen valt. Maar Hij laat haar niet staan, keurt haar niet af en gaat met haar in gesprek. Daarin is Hij ons tot voorbeeld.

Lezing: Johannes 4 vers 1 t/m 30.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Naaischool Mikondo, zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen kerkelijk werk.

Liturgie

Sjonge Foar de tsjinst liet fan Sozo: It liet fan wiere frijheit 
Wolkom troch de âlderling fan tsjinst
Intochtsliet: Psalm 139: 1, 2 en 14, O Hear neat giet oan Jo foarby (Oargel + tekst op de beamer)
Tiid fan stilwêzen
Bemoediging en groet
Wy betinke 2 gemeenteleden
Sjonge: Liet 913, Wat de toekomst brengen moge 
Wy ûntstekke de earste kears foar de fjirtich-dagen-tiid
Utlis fan ‘e liturgyske blomskikking + gedicht
Oankúndiging: De Samaritaanske frou
Sjonge: Opwekking 642, Al mijn zonden, al mijn zorgen 
Gebed foar de Fermoetsoening
Wurd foar it libben: Galaten 5: 22-26
Gebed foar de Hillige Geast
Lêzing 1 Psalm 139:1-12
Sjonge: Annemieke Koelewijn: Ik geloof  
Lêzing 2: Johannes 4 :1 t/m 41
Sjonge: Liet 188 Bij de Jacobsbron 
Oertinking
Oargelstik
Sjonge: Lieten fan leauwe en langstme 142 Genede wie it dy’t my socht Melodie ELB 203/ Opw. 428 (Oargel + tekst op de beamer)
Tankgebed en foarbede
Sjonge: God fan fier en hein ús Heit (Hertslach 117 Hindrik van der Meer) (Oargel, tekst op de beamer en lûd oplêze)
Ynsammeljen fan de jeften/ oprop tot barmhertichheid.
Sjonge: Liet 416, Hear wês mei ús oant in oare kear (Oargel, tekst op de beamer en lûd oplêze)
Zegen
Oargel


ZWO-collecte voor Naaischool in Mikondo (Congo)

De Congolese stichting Project Mikondo ontwikkelde de afgelopen paar jaar met succes laagdrempelige korte trainingen voor jongeren, met begeleiding naar een baan: metselen, autotechniek, houtbewerking, administratief werk én kleding naaien.

Met name het geven van de naailessen vraagt meer lesruimte voor het opleiden van ongeletterde meisjes en jonge vrouwen. De huidige ruimte is te klein om goed te kunnen werken en niet veilig genoeg. Er is grote vraag naar een plaats op de opleiding. Nergens in de wijde omtrek is zo’n voorziening. Vorig jaar is besloten een officiële vakopleiding (naaischool) op te richten voor minvermogende meisjes en kindmoedertjes. Het is gelukt om naast een “gewone” school een stuk bouwgrond te kopen. Daarop is in oktober 2020 een begin gemaakt met de bouw van een lesgebouw/naaischool.

De Nederlands Stichting Vrienden van Mikondo is van meet af aan nauw betrokken bij het project door het project o.a. te faciliteren met geld. De kosten van het lesgebouw bedragen ongeveer € 35.000,=. De totale financiering is nog niet helemaal rond. Vandaar dat de Stichting Vrienden van Mikondo ook ons – als Protestantse Gemeente van Kollumerzwaag – heeft gevraagd om een financiële bijdrage.

De ZWO-commissie geeft graag gehoor aan deze vraag. Wat zou het fijn en dankbaar zijn als ook wij een steentje kunnen bijdragen aan de naaischool, waardoor jongeren aan werk kunnen worden geholpen. Vandaar dat de collecte van 14 februari voor de naaischool is. U kunt uw collectebijdrage overmaken naar de bankrekening van de ZWO-commissie, nummer NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. naaischool MIKONDO.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. De ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow