Moarnstsjinst mei de hear. R. Walinga (Ljouwert); Fryske Tsjinst

Moarnstsjinst mei de hear. R. Walinga (Ljouwert); Fryske Tsjinst

  • Datum: 09 mei 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

 

Ôfspraken oer it bywenjen fan ‘e tsjinst.

Meiharkje Harkje fan 9.30 oere ôf mei fia kerkomroep.nl

Meisjen Sjoch mei fia Kerkdienstgemist of fia YouTube

Kollekte => Digitaal

De earste kollekte is bestimd foar: Diakonie.
De twadde kollekte is bestimd foar: Blommen en Wykwurk.
De tredde kollekte is bestimd foar: Ûnderhâld Oargel.

Liturgie 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow