Moarnstsjinst mei de hear P. Knijff; Fryske Tsjinst

Moarnstsjinst mei de hear P. Knijff; Fryske Tsjinst

  • Datum: 17 okt 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Âfspraken foar it bywenjen fan ‘e tsjinst.

Meisjen/weromsjen Sjoch mei fia Kerkdienstgemist of fia YouTube

Kollekte => Digitaal

De earste kollekte is bestimd foar: ZWO (bestimd foar Noard-Kameroen, sjoch hjirûnder).
De twadde kollekte is bestimd foar: Kerk.
De tredde kollekte is bestimd foar: Onderhoud orgel.

Liturgy.

Sjonge foar de tsjinst: Lied 272, Wy sykje yn Jo hús Jo leaflik antlit
Wolkom troch de âlderling fan tsjinst
Sjonge Iepeningsliet Psalm 23 A: 1, 2 en 3, De Almachtige wol sels myn hoeder wêze
Tiid fan stilwêzen
Bemoediging en groet
Lyts Gloaria
Oankundiging: De fjirde rede fan Mattéus oer de gemeente
Fermoedsoening: Lêze út 1 Johannes 1: 1-5
Sjonge: Lieten fan leauwe en langstme 40, Hear ik kom ta jo (Melodij ELB 302 Heer ik kom tot U)
Wurd foar it libben: “Fan ‘e berch ôf” gedicht fan Fedde Schurer oer Mattéus 5: 1-12
Sjonge Gloarialiet Liet 704, No tankje allegear
Gebed om de Hillige Geast
Lêzing: Mattéus 18
Sjonge: Lied 838, O grutte God de leafde sels
Oertinking
Sjonge: Liet 969, Yn Kristus is gjin west noch east
Tankgebed en foarbeaen
Ynsamling fan de jeften/ oprop ta barmhertichheid. We lêze Leviticus 19: 9-10
Sjonge: Lieten fan leauwe en langstme 63, Gean yn frede hinne (Melodij: ELB 270 Ga nu heen vrede)
Seine
Oargel


ZWO-collecte voor boerengezinnen in Noord-Kameroen; “Samen werken aan een stabiele toekomst”
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen
De Lutherse Broederkerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren het goed te bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.

Samen sterk in strijd tegen droogte
Jaqueline Toubakoum werkt als landbouwtrainster voor de Broederkerk. Zij leert boerinnen hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze een voldoende oogst kunnen krijgen in het regenseizoen, om de droge tijd door te komen en ook nog iets te kunnen verkopen. Ze leert hen samen sparen en een kasboek bij te houden. Een deel van de oogst hebben ze nu in een loods opgeslagen. Zodra de prijs omhoog gaat, verkopen ze de maïs met meer winst. Jaqueline stimuleert boerinnen om jonge boompjes te planten om ontbossing tegen te gaan. Ook leert ze hen om houtbesparende oventjes te gebruiken. Want als ze teveel hout hakken, dan spoelt de vruchtbare bodem weg.

Helpt u mee om boerengezinnen in Noord-Kameroen een beter leven te geven? Een houtbesparend oventje kost 5 euro en een geit 25 euro. U kunt uw hulp geven tijdens de collecte in de kerkdienst of door deze over te maken naar de ZWO-rekening, NL70 RABO 0147 8902 33 met vermelding van Noord-Kameroen. Hartelijk dank!!
De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow