Moarnstsjinst mei de hear P. Knijff; Fryske Tsjinst

Moarnstsjinst mei de hear P. Knijff; Fryske Tsjinst

  • Datum: 11 sep 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meisjen/weromsjen Sjoch mei fia Kerkdienstgemist of fia YouTube

Kollekte (ek Digitaal mooglik)

De earste kollekte is bestimd foar: Diakonie.
De twadde kollekte is bestimd foar: Underhâld gebouwen.
De tredde kollekte is bestimd foar: Algemien Tsjerklik Wurk.

Liturgy

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow