1e Pinksterdag met Dhr. P.Knijff

1e Pinksterdag met Dhr. P.Knijff

  • Datum: 28 mei 2023 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

 

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO is bestemd voor Bijbellezen in Egypte (zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte is bestemd voor: collectebakken die bij de uitgang hangen

Liturgie.

Zingen voor de dienst: ELB 147 Heer ik hoor van rijke zegen
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Intochtslied Psalm 98: 1,3 en 4 Zingt een nieuw lied voor God de Here
Stilte moment
Bemoediging en groet
Zingen: Klein gloria
Aankondiging: Uitstorting van de Heilige Geest is een roeping aan alle gelovigen
Zingen: Wij komen biddend voor U staan melodie Psalm 134 Bijlage 1 (zie hieronder)
Gebed om de Heilige Geest
Zingen Kindernevendienstlied , kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing 1: Handelingen 2: 14- 21
Zingen Lied 675 Geest van hierboven
Lezing 2: 1 Petrus 5:1-11
Zingen lied 687 Wij leven van de wind
Overdenking
Zingen: Opwekking 797 U roept ons samen als kerk van de Heer
Dankgebed en voorbeden
De kinderen komen terug
Zingen: Loflied: Lied 705 Ere zij aan God de Vader
Inzameling van onze gaven.
Zingen: Slotlied Kracht uit de hoogte van Jaap Zijlstra Melodie ELB 132 U zij de glorie zie bijlage 2 (zie hieronder)
Zegen

Bijlage 1 Melodie Psalm 134

Wij komen biddend voor U staan
en roepen U eerbiedig aan,
o God die leven zijt en licht,
op U is onze hoop gericht.

Vader die in de hemel zijt,
Uw goedheid is van eeuwigheid,
wees ons op aarde zeer nabij,
in Uw. ontferming schuilen wij.

Heer Jezus, Gij weet hoe de haat,
de liefde naar het leven staat,
Gij kent het vallen van de nacht,
Uw opstanding is onze kracht.

Heilige Geest, wees zelf het lied,
dat troost geeft in ons zielsverdriet,
o licht dat in Uw hoge staat,
de wereld ver te boven gaat.

Bijlage 2 Melodie U zij de glorie

1.Kracht uit de hoogte,
vuur van God de Heer
daal op onze hoofden,
ja, daal in ons neer.
Geef ons taal en teken,
spreek door onze mond,
laat de wereld weten:
Christus overwon!
Kracht uit de hoogte,
vuur van God de Heer,
daal op onze hoofden,
ja, daal in ons neer.

2.Storm van de hemel,
stem van grote kracht,
spreek in onze dagen,
spreek met overmacht.
Stort in ons Uw vreugde,
steek de tongen aan,
laat de schepping weten:
Jezus is opgestaan!
Storm van de hemel,
stem van grote kracht,
spreek in onze dagen,
spreek met overmacht


Opbrengst ZWO- Pinksterzendingscollecte is bestemd  voor Bijbellezen in Egypte 

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Kerk in Actie ondersteunt dit werk van harte.

Geef in de collectezak of maak uw bijdrage over via de Appostel App of via de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Bijbellezen Egypte.
Door uw bijdrage krijgen voor € 10,00 20 kinderen een competitieboekje; voor € 50,00 10 kinderen een geïllustreerde Bijbel.

Namens de kinderen in Egypte hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met een Pinkstergroet van de ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow