Morgendienst met de heer G. Visser (Wâlterswâld)

Morgendienst met de heer G. Visser (Wâlterswâld)

  • Datum: 29 dec 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Grutte tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst Nieuwe Liedbundel (NLB) Lied 494 Vanwaar zijt Gij gekomen
Zingen NLB Lied 34: 1 en 2
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
Zingen NLB 195 Klein Gloria
Verootmoedigingsgebed
Lezen Leefregels Exodus 20: 1-17
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 341
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing Lucas 2: 22- 40
Zingen NLB Lied 654: 4 en 5
Preek
Zingen NLB Lied 512: 1, 2, 3 en 4
Gebed en Voorbede
Collecten
Zingen NLB Lied 518: 4 en 5
Zegen en direct aansluitend zingen NLB Lied 415: 3

Diaconiecollecte bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Mission statement
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:
• een christelijke leefgemeenschap
• individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
• een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
• advies m.b.t. nazorg
• informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Grondslag en doel
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.

Met een groet en tevens dank van de diaconie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow