Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 3e Advent en Heilig Avondmaal

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 3e Advent en Heilig Avondmaal

  • Datum: 15 dec 2019 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Het is vandaag de derde zondag van Advent. Het is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.

Vanmorgen vieren we gezamenlijk het Heilig Avondmaal. Iedereen is van harte welkom deze dienst bij te wonen. Iedereen die belijdenis heeft gedaan mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Heilig Avondmaal meevieren in consistorie
U kunt het Heilig Avondmaal ook mee vieren in de consistorie, waar u via het TV-scherm verbonden bent met de kerkzaal. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling of wijkdiaken.

Meeluisteren

Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 109: 1, 2, 3 en 4 Al wie dolend
Welkom
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 442: 1 en 2 Op U mijn Heiland
stil gebed
Votum en Zegengroet
Aansteken 3e kaars en voorlezen gedichtje
Zingen Liedboek der kerken Gezang 26: 1 en 3 Daar is uit ’s werelds duistere wolken
Gebed
Schriftlezing: Micha 4: 1-8
Zingen NLB 447: 1, 2 en 3 Het zal zijn in het laatste der dagen
Verkondiging over Micha 4: 8
Zingen NLB 451: 1, 2, 3, 4 en 5 Richt op Uw macht
Dankgebed en voorbede
Onderwijzing
Zingen NLB 340B Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen ELB 362: 1, 2 en 3 God in ons midden
Avondmaalsgebed
Bediening van het Heilig Avondmaal
Dankzegging
Zingen ELB 362: 4 en 5 Koning der volken
Toelichting kindernevendienst en zingen Adventslied
Video Revival Events
Inzameling van de gaven
Zingen NLB 466: 6 en 7 Koning der volken heers alom
Zegen (gezongen amen)

Adventsgedicht 2019
Twee kaarsjes staan te branden
maar kijk, er is nog plek voor meer.
Het derde kaarsje laat ons voelen;
God maakt het goed, steeds weer.

Adventslied kindernevendienst 2019 (melodie Jezus is de Goede Herder, ELB 452)

REFREIN
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning,
Micha heeft het ons verteld.

Pak de spiegel van je leven,
kijk daarin, want Micha zegt:
God vraagt om jezelf te geven,
nederig en trouw en echt.

REFREIN

 

Onderwijzing Heilig Avondmaal

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heere Jezus Christus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin de Heere Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’
In het Heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heere en Heiland Je-zus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op Zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed Zijn mond niet open. Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’
Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij op-gewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levend-makende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarach-tige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.’
Zo nodigt Christus ons hier en nu aan Zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heere voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow