Morgendienst met ds. J.P. Strietman, Heilig Avondmaal

Morgendienst met ds. J.P. Strietman, Heilig Avondmaal

  • Datum: 25 aug 2019 • 9:30–11:00
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens de zomervakantie (14 juli t/m 25 augustus) worden de kerkdiensten van de gereformeerde kerk en hervormde gemeente gezamenlijk gehouden in de gereformeerde kerk.

Er is geen kindernevendienst. Bij de ingang van de kerk liggen kleurplaten (zelf graag kleurtjes meenemen). De kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de oppas.

Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal. Iedereen is van harte welkom deze dienst bij te wonen. Iedereen die belijdenis heeft gedaan mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Heilig Avondmaal meevieren in consistorie
U kunt het Heilig Avondmaal ook mee vieren in de consistorie, waar u via het TV-scherm verbonden bent met de kerkzaal. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling of wijkdiaken.

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst: Johannes de Heer 232: 1, 2, 3 en 4 Waarheen pelgrims
Welkom
Zingen Psalm 95: 3 Komt werpen wij ons voor de Heer
stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
Inleidend woord
Zingen Psalm 123: 1 en 2 Tot U die zetelt in de hemel hoog
Gebed
Schriftlezing: Psalm 123: 1-4
Zingen Weerklank 324: 1 en 2 Alles in allen (melodie Gezang 536)
Onderwijzing
Zingen Weerklank 324: 3 en 4 Gij enig Hemels Brood (melodie Gezang 536)
Verkondiging over Psalm 123: 1b-2

Thema: Biddende pelgrims
1. verschijnen voor Gods troon;
2. verwachten niets meer van zichzelf;
3. vertrouwen zich toe aan Gods genade.

Zingen Weerklank 324: 5 en 6 Allen die eten (melodie Gezang 536)
Dankgebed en voorbede
Zingen NLB 340B Apostolische Geloofsbelijdenis
Avondmaalsgebed
Zingen Psalm 43: 4 Dan ga ik op tot Gods altaren
Bediening van het Heilig Avondmaal
Zingen Psalm 116: 1 en 6 God heb ik lief
Inzameling van de gaven
Zingen NLB 416: 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen (gezongen amen)

 


ONDERWIJZING BIJ HET HEILIG AVONDMAAL

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heere Jezus Christus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin de Heere Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’

In het Heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heere en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op Zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed Zijn mond niet open.
Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’

Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.’

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan Zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heere voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

 

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow