Matteüs 4 : 4b

Jezus in de woestijn

1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” 5 Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel 6 en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 11 Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Na de kersttijd en een periode van gewone zondagen zijn we nu sinds Aswoensdag aangeland in de voorbereidingstijd op het grootste christelijke feest, Pasen. De eerste zondag van de Veertigdagentijd wordt vaak  het verhaal van Jezus in de woestijn gelezen. Het is wonderlijk dat Jezus, de Zoon van God, na zijn doopsel in de Jordaan door de Geest naar de woestijn gedreven wordt. Veertig dagen bereidt Jezus zich in de stilte en door vasten en gebed voor op zijn openbare leven.

Waar is het in onze omgeving nog echt stil? Hoe vindt je het wanneer het ergens echt stil is? Het is in onze lawaaierige maatschappij nodig om soms even echt stil te zijn. Dan kom je tot rust en kun je beter naar Gods stem in je hart luisteren. Daarom ging Jezus de woestijn in om in die intense stilte goed naar zijn Vader te kunnen luisteren. De voorbereidingstijd op Pasen nodigt ons ook uit om even wat meer momenten van stilte op te zoeken om naar Jezus te luisteren.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow