Levensmomenten

Levensmomenten

Verwondering over nieuw leven en nieuwe liefde , verdriet en afscheid zijn vaak aanleiding om opnieuw of voor het eerst na te denken over wat je eigenlijk gelooft. De kerk heeft ook al een eeuwenlange ervaring met rituelen, die helpen om vorm te geven aan de dankbaarheid of eerbied die past bij die momenten. Welkom dus als je benieuwd bent of onze kerk je kan helpen bij het speciaal maken van deze levensmomenten.

Dopen

Tijdens de doopdienst wordt een onderwijzing voorgelezen.  Na het zingen van een lied wordt het Doopgebed uitgesproken, waarna de doopouders (indien mogelijk) gaan staan en de doopvragen beantwoorden. Na het zingen van een lied mogen de doopouders met de dopeling bij het doopvont komen, voor de bediening van de Heilige Doop. De kinderen  uit de kerk mogen vooraan plaatsnemen, zodat ze dit goed kunnen zien. Na de doop wordt de dopeling verwelkomd door de gemeente en mogen de doopouders de doopkaars aansteken aan de Paaskaars. Lees meer over de doop in de meditatie ‘Heilig’.

Belijdenis

Openbare belijdenis van het geloof – wat is dat?
Wat is belijdenis doen? Belijdenis doen is ja zeggen. Heel persoonlijk en toch ook in het openbaar, in het midden van de gemeente. Ja zeggen tegen de God van je leven. Er openlijk voor uitkomen dat je wilt geloven in Hem. Omdat je diep van binnen voelt: Hij gelooft in mij. Ja zeggen tegen God in het besef dat Hij in de Heilige Doop ja zegt tegen jou. Zo sta je dan op een zondagmorgen in de kerk. Geef je antwoord op de vragen die gesteld worden. Kniel je neer en ontvang je onder handoplegging een Bijbelvers als persoonlijke belijdenistekst. Zo word je belijdend lid van de gemeente en mag je voortaan met de andere belijdende leden mee het Heilig Avondmaal vieren.

De vragen
1 Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest?
2 Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, de goede strijd van het geloof te strijden, uw Heiland altijd te volgen en Zijn naam te belijden met woord en daad?
3 Wilt u, in gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en, met de gaven die u geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Het antwoord
Als antwoord klinkt er een eenvoudig ja. Zo simpel is dat. Maar dat ja houdt heel veel in. Je mag ja zeggen tegen de God en Vader van Jezus Christus. Met al je twijfel, je zwakheid en je kleinheid zoek je jouw houvast bij Hem. Omdat je geloven mag dat Jezus Christus ook jouw Heiland wil zijn. Dat Hij ook voor jou aan het kruis heeft willen lijden en sterven. Dat Hij ook voor jou weer is opgestaan uit de dood. Dat je Hem daarom mag volgen. Dat de Heilige Geest je daarvoor het geloof en de kracht geeft. Dat je jezelf zo geborgen en veilig mag weten in de liefdevolle handen van jouw Heiland. Dat God bij alles wat er gebeurt waakt over jouw leven – van de wieg tot het graf en daarna.

De gemeenschap van de heiligen
Tegelijkertijd ben je zo verbonden met het geheel van de kerk. De eigen gemeente. De Protestantse Kerk in Nederland. Maar ook met de kerk wereldwijd – de kerk van alle eeuwen. Dat belijden we steeds weer opnieuw bij iedere bediening van de Heilige Doop en bij iedere bediening van het Heilig Avondmaal. Dat we dankzij Gods genade en Zijn vergevingsgezindheid samen die ene gemeenschap van de heiligen mogen vormen. Kerk van Jezus Christus. Mensen die door de krachtige werking van de Heilige Geest gelovig in het leven willen staan en door het leven willen gaan. Mensen die elkaar nodig hebben. Elkaar willen bemoedigen en vasthouden

Tenslotte
Je belijdenis betekent ook dat je verantwoordelijkheid wilt gaan dragen voor de geloofsgemeenschap. Op een manier die dieper en verder gaat dan tevoren. Je neemt vanaf nu deel aan de viering van het Heilig Avondmaal. Je bouwt actief mee aan de gemeente. Door bijvoorbeeld kerkenraadslid te worden. Geen wonder dat belijdenis doen om voorbereiding vraagt. Samen met de predikant en de anderen die belijdenis willen doen denk je voorafgaand aan de openbare belijdenis over al deze dingen na. Meestal doen we dat in de vorm van een belijdeniskring. Vanaf het begin van het seizoen in september tot aan de belijdeniszondag in het voorjaar.
Lees ook de meditatie die pastoraal werker Pieter Knijff hierover schreef.

Liefde, relatie, huwelijk

Overlijden

Bij overlijden van een gemeentelid worden de predikant en/of de wijkouderling op de hoogte gesteld door de nabestaanden. Met de predikant wordt besproken hoe de rouwdienst wordt vormgegeven.

De zondag na het overlijden van een gemeentelid, wordt de overledene herdacht in de morgendienst. Tijdens het zingen van een lied ter nagedachtenis van de overledene, legt de predikant of ouderling een witte steen, met daarop de naam van de overledene, op de herinneringsplek voor in de kerk. Dit is gebaseerd op Openbaring 2: 17:

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.

Tijdens de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De naam van een overledene wordt genoemd, waarna een familielid een kaars mag aansteken.
Als voor alle overleden gemeenteleden een kaars brandt, wordt een kaars aangestoken voor iedere overledene die we gedenken.
De familie mag aan het eind van de dienst de kaars en de steen meenemen naar huis.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow