Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Onze gemeente deelt de overtuiging van het Protestantisme; alleen door geloof, alleen door genade, alleen door Christus, alleen door de Bijbel en aan God alle eer.

Steeds getuigt de gemeente van een opgestane Heer. Dat vindt plaats in het persoonlijk leven van de gelovigen en draagt de gemeente uit aan de wereld.

Onze gemeente verlangt naar de wederkomst van Jezus Christus, waar eenieder die Jezus aanneemt als Redder en Zaligmaker deel mag uitmaken van Zijn Koninkrijk.

Visie

Onze missie willen we realiseren d.m.v. onderstaande doelen.

  • Open en missionaire geloofsgemeenschap

Iedereen is welkom om te leren, te ontdekken en te groeien als gelovige.
Wij dragen bij aan de leefbaarheid in Kollumerzwaag en de dorpen rondom Kollumerzwaag. Wij doen dit samen met de andere 2 kerkgenootschappen in het dorp.

  • Eigentijds

Wij bieden ruimte om nieuwe vormen te gebruiken in het omzien naar elkaar en in het verbinding zoeken met elkaar. Wij willen hiermee bereiken dat ook jongeren en jonge gezinnen zich aangesproken voelen.

  • Toekomstgericht

Wij maken duidelijke keuzes voor de toekomst.
Wij maken bewust ruimte voor wat jongere generaties nodig hebben in onze geloofsgemeenschap.

  • Bewust in de voetsporen van de geloofstradities

Onze gemeente sluit zich aan bij de leer zoals als die verwoord is in de drie formulieren van eenheid: De Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Als gemeente zijn we ons bewust van de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk.

 

Beleidsplan

In mei 2022 heeft de gemeente het Beleidsplan 2022-2025 Protestantse Gemeente Kollumerzwaag vastgesteld.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow