Visie & missie

Visie & missie

Onze gemeente wil een

  • biddende
  • zorgende en
  • geborgenheid gevende

Geloofsgemeenschap zijn

De erediensten worden gehouden om

  • God en elkaar te ontmoeten
  • samen het christelijke geloof te belijden en te vieren

Visie

Ons  geloof is gebaseerd op de verhalen en principes zoals die in de Bijbel staan. Met hulp van Gods Geest proberen wij  dat geloof in deze tijd vorm te geven.

Daarvoor baseren wij ons als protestantse kerk mede op de geloofsuitleg zoals deze op belangrijke momenten in de geschiedenis onder woorden is gebracht.

In de kerkdiensten zijn de uitleg van de Bijbel, zingen en bidden en het vieren van bemoedigende ceremonies als doop en avondmaal door de eeuwen hen belangrijke vaste elementen. De manier van vieren kan variëren, afhankelijk van de doelgroep van speciale diensten.

Missie

Jezus Christus staat centraal in de motivatie om samen kerk te zijn. Als  christenen geloven wij dat door Jezus’ leven , dood en opstanding er iets essentieels veranderd is in de relatie die mensen met God kunnen hebben . God heeft ieder mens uniek geschapen en Jezus heeft er voor gezorgd dat ieder mens op zijn unieke wijze God ook kan ervaren als liefdevolle Vader. Door Jezus toedoen mogen wij als bevrijde mensen in het leven staan en hoop hebben voor de toekomst, zelfs na de dood. Elke dag is er vergeving en een nieuwe start mogelijk in Jezus naam.

Deze bemoedigende boodschap willen wij op allerlei manieren delen met de mensen om ons heen. Waar mogelijk doen wij dit samen met christenen van de andere kerken.

 

Beleidsplan:
beleidsplan 2015-2020 Gereformeerde kerk Kollumerzwaag

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow