Diaconie

Diaconie

“De collecte is bestemd voor de diaconie”

We zien dit regelmatig verschijnen op de Beamer en in Tsjerkepraat. Maar wat doet de diaconie nu eigenlijk? Wij willen dit hieronder graag toelichten.

In de Bijbel staat geschreven: “Wij moeten de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk. Wij moeten opkomen voor de armen, hij die om hulp roept, de ellendige en hij die geen helper heeft. Eigenlijk geldt dit voor iedereen, maar in het bijzonder voor de diaken die hiermee heeft ingestemd bij zijn of haar bevestiging.

Wat zijn de taken van een diaken?

De meest zichtbare taak is het collecteren op zondag. De diaconie steunt de binnenlandse projecten, de buitenlandse projecten worden gesteund door de ZWO-commissie.

Keurmerk

De diaconie van de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag is ANBI-geregistreerd.

Meestal staat in Tsjerkepraat waarvoor de collectes bedoeld zijn. Deze doelen zijn meestal goedgekeurd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en hebben een ANBI-status.

Het kan ook een project uit de omgeving zijn dat goede financiële steun kan gebruiken. Naast deze doelen komen er regelmatig hulpvragen binnen van allerlei instanties. Indien mogelijk worden die gesteund met een kleine bijdrage.

De afgelopen jaren is er hulp geboden aan de Voedselbank. De diaconie staat voor ondersteuning voor een bepaald bedrag. Ook is de diaconie een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting Present. Deze stichting knapt onder bepaalde voorwaarden klusjes op voor mensen die dit zelf niet kunnen doen.

Hulp bieden
Daar waar hulp nodig is kan de diaconie hulp bieden. Dit kan op verschillende manieren.
Het kan gaan om financiële hulp, maar ook om verwijzing naar bepaalde instanties zoals Voedselbank, Stichting Present, Stichting urgente noden, Sociale Alliantie. Deze zijn gespecialiseerd in hulpaanvragen van allerlei aard.

Er wordt discreet omgegaan met eventuele hulpaanvragen. Een hulpaanvraag kan worden ingediend bij de diaconie. U kunt de adressen vinden in de Kerkengids of een bericht verzenden via het contactformulier.

Gift Wilt u een gift geven dan kan dat t.n.v. de diaconie op IBAN NL29 RABO 0304 2599 18

Andere taken:

Bloemen- en wijkwerk
De diaconie zorgt voor financiële ondersteuning van de wijkassistenten. Zij kunnen hiervoor kleine geschenken aanschaffen voor het wijkwerk. De bloemen voor in de kerk worden door de diaconie betaald. De bloemen worden door een kerkenraadslid naar een gemeentelid gebracht die op dat moment steun nodig heeft. Rond de kerst bezorgt de diaconie een presentje bij de ouderen en bij zieken in onze gemeente.

Heilig Avondmaal
Een belangrijke en mooie taak is het om de tafel voor het Heilig Avondmaal gereed te maken. De diaconie zorgt ervoor dat brood en wijn aanwezig zijn en dat er tijdens de bediening respectvol mee omgegaan wordt. De diaconie helpt ook bij het uitdelen van het brood en de wijn. U kunt het Heilig Avondmaal thuis meevieren, terwijl u meeluistert via Kerkomroep.
Dit kunt u (tijdig) aangeven bij de diaconie, zodat zij vroegtijdig brood en wijn bij u thuis kunnen brengen.

Ouderendienst
De diaconie organiseert een ouderendienst. Dit is een speciale dienst voor oudere leden van de gemeente. Na afloop is er koffiedrinken gevolgd door een broodmaaltijd. Oudere gemeenteleden kunnen worden gehaald en thuisgebracht.

Diaken zijn is een veel omvattende en dankbare taak.

Wanneer je een mens uit de modder en drek wilt halen,
geloof dan niet dat je boven kunt blijven staan
en ermee zou kunnen volstaan
dat je alleen de helpende hand reikt.
Je moet zelf helemaal naar beneden de modder en drek in.
Daar pak je hem dan met sterke handen
en haal je hem en jezelf boven naar het licht.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow