ZWO

ZWO

De ZWO-commissie

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De commissie is een werkgroep van de Diaconie. Zij stelt zich ten doel jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan één of meer goede doelen in het buitenland. De Diaconie sponsort Nederlandse doelen. De buitenlandse doelen/projecten worden ondersteund vanuit uw vrijwillige bijdragen en de opbrengst van de ZWO-collectes. Bijvoorbeeld noodhulp-acties van Kerk in Actie en hulpacties voor kinderen in de knel in het buitenland.

Van 2023 tot medio 2025 is ook de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag (ZWO) deelnemer aan het Kerk in Actieproject Fryslân foar Moldavië van Kerk in Actie. Dit project omvat 4 deelprojecten: Moldovan Christian Aid (MCA), opvanghuizen Bethania, thuiszorg Home Care en jongerenwerk Youth for Christ.

Enkele ZWO-kerkdiensten, collectes en spaardoosjesactie zullen aandacht besteden aan deze deelprojecten. Voorts steunt de ZWO-commissie al vele jaren een vijftal adoptiekinderen in Indonesië (via Stichting Pikulan te Surhuisterveen), een tweetal ouderen in Moldavië (via Stichting Dorcas te Almere) en een voedselpakkettenactie (rond de dankdag voor gewas en arbeid). De meeste hulp verloopt via Kerk in Actie en wordt uitgevoerd door Christelijke organisaties in het betreffende land.

Verder steunt de ZWO-commissie al vele jaren een aantal (5) adoptiekinderen in Indonesië, via Stichting Pikulan.

Pikulan ontvangt van ons maandelijks € 20,- per kind. Het kind kan er door naar school, heeft voldoende voeding en vaak heeft het hele gezin het er beter door. Indien mogelijk wordt iets gespaard voor het kind, zodat er een reservebedrag beschikbaar is voor als het 19 jaar is geworden: een soort opstapbedrag. Lees meer over onze adoptiekinderen.

Stichting Dorcas 
Elk jaar eind oktober/begin november (rond de dankdag voor gewas en arbeid) werken wij mee aan de voedselactie van Dorcas.

Sinds enige tijd ondersteunen we via Dorcas ook twee Granny’s. Per gesponsorde granny’s dragen wij ca. € 30,- per maand bij, waarvoor zij hulp krijgen van een maatschappelijk werker en voedsel, kleding en medicijnen ontvangen. En nog meer… Lees meer over onze Granny’s.

Ook steunen we noodhulpprojecten (na bijvoorbeeld een aardbeving of een overstroming) en vluchtelingenprojecten.

Alle bijdragen worden door ons als gemeenteleden opgebracht. Veel gemeenteleden maken periodiek hun vaste vrijwillige bijdrage over naar de RABObankrekening, nummer NL70 RABO 0147 8902 33. Daarnaast worden op jaarbasis ongeveer 25 ZWO-collectes tijdens de kerkdienst gehouden. Meestal zal in Tsjerkepraat en/of de nieuwsbrief worden aangekondigd waarvoor de collectes bestemd zijn.

Inzamelingsacties
Ansicht-, vakantie- en kerstkaarten, postzegels, oude mobieltjes, oude cartridges, buitenlands en oud Nederlands geld leveren geld op. Deze kunt u inleveren in de melkbus bij de hoofdingang van de Grutte Tsjerke, of bij de balie in de Boei. Vrijwilligers van Kerk in Actie sorteren en verhandelen deze. Het geld dat dit oplevert (ca. € 30.000,- per jaar) wordt gebruikt voor zendingswerk en mensen in nood.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Voor vragen of opmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met de ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow