De kerkenraad

De kerkenraad

De kerkenraad vergadert, beschermt en onderhoudt Gods gemeente. Hij bouwt de gemeente op het fundament van het Evangelie: de verlossing die er enkel in en door Hem is. Christus is de hoeksteen. Gemeenteleden worden geroepen om zich als levende stenen bij Hem te laten voegen en zo bij te dragen aan de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk, in de verwachting van Zijn terugkeer op de wolken. Het werk in de gemeente is daarom gericht op de verkondiging van het Evangelie, de opbouw van de gemeente en de toerusting van haar leden in pastorale en diaconale zorg.

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingscriba, wijkouderlingen, ouderenouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Op de pagina Contact staan de gegevens om contact op te nemen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow