ANBI

ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. De ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. In het kader van transparantie geven wij daarom hier informatie over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Naam: Protestantse Gemeente Kollumerzwaag
RSIN/Fiscaal nummer: 826184558
KvK: 77770072
Contact: Foarwei 97, 9298 JE Kollumerzwaag
Telefoon: 0511-44 21 06
Website: www.kerkinkollumerzwaag.nl

Naam: Diaconie Protestantse Gemeente Kollumerzwaag
RSIN/Fiscaal nummer: 826184583
KvK: 77770048
Contact:
Foarwei 97, 9298 JE Kollumerzwaag
Telefoon: 0511-44 21 06
Website: www.kerkinkollumerzwaag.nl

Bestuurssamenstelling:
Moderamen:

  • voorzitter kerkenraad
  • secretaris kerkenraad
  • voorzitter college van kerkrentmeesters
  • voorzitter diaconie
  • afgevaardigden wijkouderlingen en jeugdouderlingen

ANBI-rapport


ANBI rapport


 

Overige informatie

Beleidsplan plaatselijke kerk:
Beleidsplan Protestantse Gemeente Kollumerzwaag 2022-2025

Beleidsplan PKN:
Visienota ‘Van U is de toekomst’ 2021-2025

Beloningsbeleid:
Het beloningssysteem is conform de Regeling Arbeidsvoorwaarden PKN http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Doelstelling:
Hart voor de Heer, hart voor elkaar en hart voor de wereld.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Deze zijn opgenomen in het beleidsplan.

Financiële verantwoording:

Meerjarenbegroting Diaconie Protestantse gemeente 2020-2023

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting:

  • Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
  • Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
  • Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
  • Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
  • Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. Onze gemeente bezit 2 kerkgebouwen, de Boei en twee pastorieën.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow