Morgendienst 1e Lijdenszondag met Dhr. P.Knijff, Fryske tsjinst

Morgendienst 1e Lijdenszondag met Dhr. P.Knijff, Fryske tsjinst

  • Datum: 18 feb 2024 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Earste snein fan de fjirtichdagetiid, in Fryske tsjinst mei Dhr. P Knijff

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO is bestemd voor: “Opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland  (zie hieronder 1)
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Israël en Ghaza (zie hieronder 2)

Liturgy

Sjonge foar de tsjinst: Liet 538 In Minske wêze op ierde
Wolkom troch de âlderling fan tsjinst
Intochtsliet: Psalm 103: 3, 4 en 5 Hy is in God fan leafde en genede
Tiid fan stilwêzen
Bemoediging en groet
Betinking ferstoarn tsjerkelid
Sjonge: Lied 769: 1, 4 en 6 Eens als de bazuinen klinken
Oankûndiging: De gelikenis fan de ferlerne soan.
Utlis fan it liturgys blomstik
Sjonge: Liet 944: 1,2 en 4 Ferbergje Hear jo net foar my
Gebed foar de Fermoedsoening
Wurd foar it libben: Micha 6: 6-8
Gebed om de Hillige Geast
De bern gean nei harren eigen tsjinst en wy sjonge derby in liet
Lêzing: Lucas 15 earst fers: 1-3 en dan: fers 11- 33
Harkje nei: Pelgrimsgebed van Elbert Smell en Rachel Rosier
Oertinking
Sjonge: Lieten fan leauwe en langstme 134 Ik mocht de feste rotsgrûn fine
Tankgebed en foar-bêde
De bern komme werom
Sjonge: Liet 562 Ik sykje myn fertreasting
Seine + gemeente sjongt it Amen


1 Vandaag is de ZWO-collecte bestemd voor “Opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran na een levensgevaarlijke reis in Griekenland. Hier wacht hen – soms wel jarenlang- lange procedures een onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.
Op Lesbos geeft de partnerorganisatie van Kerk in Actie direct na aankomst eerste hulp aan vluchtelingen en helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de lokale kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Vandaag is de noodhulpcollecte bestemd voor vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland.
Voor 17 euro krijgt een gezin een maand een voedselpakket
voor 30 euro krijgen 50 vluchtelingen eten en drinken na aankomst op Lesbos
voor 250 euro kunnen vluchtelingenkinderen een maand lessen volgen.
Steun dit werk via de collectezak óf maak uw bijdrage over via de Appostel App
óf naar de ZWO- rekening NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. ‘Vluchtelingen Griekenland’.

Helpt u mee om deze noodhulpcollecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Met een groet van de ZWO-commissie.

2 Gedurende de maanden januari en februari
  is de opbrengst van de (deur)collectebestemd voor “Noodhulp Oorlogssituatie in Israël en Ghaza”.

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow