2e Lijdenszondag Morgendienst met : Ds. A. Bouman, Ureterp

2e Lijdenszondag Morgendienst met : Ds. A. Bouman, Ureterp

  • Datum: 25 feb 2024 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen 2e Lijdenszondag 

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO is bestemd voor: “Opleiden predikanten voor Midden-Oosten (Libanon)”(zie hieronder 1)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Israël en Ghaza (zie hieronder 2)

Liturgie: 

Zingen voor de dienst: ELB 218: 1, 2 en 3 Samen in de Naam van Jezus
Mededelingen door ouderling van dienst
Intochtslied: Lied 68: 7 God zij geprezen met ontzag
Inleiding thema ‘Moet ik altijd helpen?’
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 177: 6 Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven
Gebed van verootmoediging en om de heilige Geest
Kindermoment
Zingen: Kindernevendienst lied kinderen gaan naar de nevendienst
Wet/Schriftlezing: Romeinen 12:9-21 (NBV)
Zingen: NLB 538: 1, 3 en 4 Een mens te zijn op aarde
Schriftlezing: Exodus 23: 4 en 5 (NBV)
Schriftlezing: Matteüs 5: 38-42 (NBV)
Verkondiging
Zingen: ELB 393 Wij gaan op weg
Dank en voorbede, stil gebed, Onze vader
Collecte
Zingen slotlied: NLB 512: 1, 2, 4 en 7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Zegen
Beantwoording zegen: ‘Amen, amen, amen’ en
ELB 270 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar


1  Vandaag is de ZWO-collecte bestemd voor “Opleiden predikanten voor Midden-Oosten (Libanon)”
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Een theologische opleiding in Beiroet leidt jonge studenten op tot predikant. Na hun studie gaan ze veelal terug naar hun geboorteland om daar in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen.
Vanaf augustus 2020 zijn Wilbert en Rima van Saane door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon.
De uitzending wordt ondersteund door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Wilbert geeft studenten les in systematische theologie, missiologie en praktische theologie.
Ook is hij studentenpastor. Hij organiseert kapelvieringen en retraites voor studenten en staf.
Daarnaast laat Wilbert buitenlandse predikanten kennismaken met het Arabische christendom.
Rima is predikant binnen de National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL). Daarmee is zij de derde vrouwelijke predikant in het Midden-Oosten. Daarnaast docert Rima praktische theologie in vakken als liturgie, homiletiek en pastoraat.

Met uw bijdrage in de collecte steunt u via het programma Zending van Kerk in Actie het werk van Wilbert en Rima van Saane aan de thelogische opleiding in Beiroet.

Uw bijdrage is zeer welkom in de collectezak óf via de Appostel App
óf via de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “Zending Libanon”.

Hartelijk dank voor uw zendingsbijdrage.

De ZWO-commissie.

2 Gedurende de maanden januari en februari
is de opbrengst van de (deur)collectebestemd voor “Noodhulp Oorlogssituatie in Israël en Ghaza”.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow