Morgendienst met ds. J.P. Strietman; bediening Heilige Doop

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; bediening Heilige Doop

  • Datum: 28 jan 2018 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde Kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend.

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 180: 1, 2 en 3 ‘k Ben een koninklijk kind
Zingen Psalm 87: 1 en 2 Op Sions berg
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
Gedicht
Zingen ELB 376: 1 en 2 Fries Jowes bin ik Abba Heit
Onderwijzing
Zingen Gele boekje 10: 1 en 2 Verbonden met vader en moeder
Doopgebed
Vragen aan de doopouders
Zingen ELB 278: 1 en 2 Laat de kinderen
Bediening van de Heilige Doop – aansteken van de doopkaars
Verwelkoming
Zingen Gezang 463: 1 en 2 O Heer die onze Vader zijt
Schriftlezing: Marcus 3: 1-6
Zingen Gezang 463: 3, 4 en 5 O vrede van Tiberias
Verkondiging over Marcus 3: 5
Zingen NLB 885: 1 en 2 Groot is Uw trouw o Heer
Zingen ELB 429: 1, 2, 3 en 4 Een rivier vol van vrede
Zingen Psalm 87: 3 en 4 God zal hen Zelf

Onderwijzing
Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de Heilige Doop verbindt God Zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van Zijn genade. Wij mogen Zijn kinderen zijn en erfgenamen van Zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door Zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest belooft de Heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want Zijn verbond is een eeuwig verbond en Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de Heere God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’.

Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heere te brengen. Jezus sprak Zelf: ‘Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow