Nieuwjaarsdag. Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Nieuwjaarsdag. Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 01 jan 2018 • 10:00–11:00
  • Locatie: Hervormde Kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 381: 1, 2 en 3 Daar ruist langs
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 913: 1 en 2 Wat de toekomst brengen moge
Zingen ELB 177: 1 en 2 Halleluja prijst de Onbegonnen
Toelichting liturgisch bloemstuk
Zingen ELB 177: 3 en 4 Halleluja prijst de God der goden
Zingen Hervormde Bundel (HB) 136: 1, 2 en 3 Lof zij de Heer de almachtige, zie hieronder
1e Lezing: Romeinen 8: 14-28
Zingen HB 136: 4 en 5 Lof zij de Heer van Wiens leiding
2e Lezing: Galaten 4: 4-7
Zingen ELB 376: 1 en 2 Fries Jowes bin ik Abba, Heit
Verkondiging over Galaten 4: 6
Zingen ELB 180: 1, 2, 3 en 4 ‘k Ben een koninklijk kind
Zingen NLB 416: 1, 2 en 3 Ga met God
Zingen HNLB 416: 4 Ga met God (i.p.v. gezongen amen)

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Gezang 136 Hervormde Bundel 1938

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!
Dat aard’ en hemel de lof Zijner glorie vermere!
Meng in ’t geklank,
ziel, uw aanbiddende dank:
zing’ al wat ademt de Heere!

2 Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,
die al de dropp’len geteld heeft der golvende baren,
die met Zijn staf
heerst van de wieg tot het graf:
psalmzing’ uw hart met de snaren!

3 Lof zij de Heer, die u bootst’ uit verganklijke aarde,
maar al Zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde!
Hij had u lief,
die tot Zijn kind u verhief,
hoger dan d’ eng’len in waarde.

4 Lof zij de Heer, van wiens leiding de sterren gewagen,
die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen:
breed en geducht
was Zijn aanbidd’lijke vlucht,
ruisend met machtige slagen!

5 Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen!
Noem Hem uw Vader, de kroon van Zijn heerlijke namen!
Dwars door de dood
neemt Hij u op in Zijn schoot.
Loof Hem in eeuwigheid! Amen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow