Morgendienst met de heer J.Y. van der Wal (de Westereen)

Morgendienst met de heer J.Y. van der Wal (de Westereen)

  • Datum: 10 jan 2016 • 09:30–
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 459: vers 2 en 3 (Lees je bijbel)
Zingen voor de dienst: ELB 187: Scheepje onder Jezus hoede
Zingen: Psalm111 : 1, 2
Zingen: Psalm 111 : 3, 5
Zingen: Psalm 111 : 6
Zingen: Psalm 77 : 1
Lezen: Psalm 77
Zingen: Psalm 77 : 3, 4
Zingen: Psalm. 77 : 5, 6
Lied van de week: In lyts undogens lamke (zie hieronder)
Zingen: Gezang 943

Meeluisteren
Luister vanaf 09:30 uur live mee via kerkomroep.nl

In lyts ûndogens lamke
rûn by de keppel wei,
ferliet de trouwe Hoeder
en gie syn eigen wei.
Salang ’t de sinne skynde
hie ’t lamke gjin fertriet;
it rûkte oan ‘e blomkes,
beharke it fûgelliet.

Mar doe’t de dei foarby wie,
doe waaide ’t fûl en kâld;
de sinne wie al ûnder
en tsjuster waard waard de wrâld.
Dat lyts ûndogens lamke
dat wist him doe gjin rie,
it skriemde om syn Hoeder
dy’t net te finen wie.

Mar sjoch, de goede Hoeder
hie ’t skiepke lang al mist,
gyng út om ’t laam te sykjen
dat Hy sa nuodlik wist.
Hy hat syn namme roppen,
sa lûd at Hy mar koe,
Hy hold net op mei roppen
eardat Er ’t fine soe.

Doe seach Er ’t skiepke lizzen
en tilde ’t soarchsum op;
Hy brocht it gau nei hûs ta
en striek it oer de kop.
Hoe bliid wie no ús lamke,
sa feilich, waarm en soun;
hoe bliid wie ek de Hoeder,
Dat Hy syn lamke fûn!

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow