Snertactie voor Oekraïne 24 maart

Snertactie voor Oekraïne 24 maart

De minsken yn de Oekraïne hawwe help nedich. De Trije Doarpen wol dizze minsken helpe en komt yn aksje. Op tongersdei 24 maart is der in grutte snertaksje en de opbringst is foar Oekraïne.

De snert bestelle kin oant moandei 21 maart fia ynskriuwlisten by de Spar, kantine fan de Friese Boys, de Boei en de Trije Doarpen, of fia e-mail info@detrijedoarpen.com. It kostet € 7,50 per bakje en dat is genôch foar 2 persoanen.

Op tongersdei 24 maart kin de snert ôfhelle wurde yn doarpshûs de Trije Doarpen.
Doch jo/jim ek mei?

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow