Biddag met Ds. H.F. de Vries, Dokkum

Biddag met Ds. H.F. de Vries, Dokkum

  • Datum: 08 mrt 2023 • 19:30–20:30
  • Locatie: Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

De Biddag voor Gewas en Arbeid

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor:  Diaconie (bestemd voor de voedselbank)
De tweede collecte is bestemd voor:  Onderhoud gebouwen

Liturgie

Zingen vóór de dienst: Evangelische Liedbundel lied 178:1,3 Als ik maar weet, dat hier mijn weg door U Heer, wordt bereid
Woord van welkom
Zingen Intochtslied: Psalm 42:1 Evenals een moede hinde
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 42:5,6 Laat zijn trouw de dag verblijden
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: 2 Korintiërs 1:12-24
Zingen: Lied 753:1,5,6 Er is een land van louter licht
Preek n.a.v. Matteüs 27:34
Zingen: Lied 747:1,4 eens komt de grote zomer
Dankzegging en Voorbeden – Onze Vader
Collecte
Slotlied: Lied 864:1,2,3 Laat ons de Heer lofzingen
Zegen + gezongen ‘Amen’

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow