Morgendienst met de heer A.J. Fraanje (Drachten)

Morgendienst met de heer A.J. Fraanje (Drachten)

  • Datum: 13 nov 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Bij binnenkomst kerk: In verband met de gestegen gasprijzen, willen we alle kerkgangers vragen om via de Boei de kerk binnen te komen. Zo verliezen we minder warmte in de kerkzaal. Bovendien zal’ het stookgedrag’ van de kachels aangepast worden en is het geen luxe om u iets warmer te kleden dan u normaal gewend bent. Dat geldt ook voor de activiteiten die door de week in de Boei gehouden worden.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Zingen voor de dienst Evangelische Liedbundel (ELB 205). Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
Welkom en mededelingen door de kerkenraad.
Zingen Intochtslied. Psalm 84 vs 3.6. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Belijdenis van afhankelijkheid en groet namens God.
Klein Gloria:
Zingen Lied 968: 4.5. In’t woeden aller tijden
Gebed.
Zingen:Lied 906 vs 7.8. God is tegenwoordig, God is in ons midden..
Gebed bij de opening en verkondiging van Het Eeuwig Evangelie.
Bijbellezing. Openbaring 8 vs 1/5.(HSV)
Zingen; Geloofsbelijdenis.
Uitleg en verkondiging. Thema: STILTE VOOR DE STORM.
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB 191).Veilig in Jezus armen,
Dank en voorbede, stil gebed en samen het Onze Vader.
Inzameling van de gaven.
Danklied. Melodie :Een naam is onze hope.

Omring ons met Uw zegen:
ga lichtend voor ons uit.
Wees troost op onze wegen:
Nabijheid, die beduidt
dat wij geborgen leven,
ontferming raakt ons aan.
Uw trouw, met ons verweven,
omringt ons in ’t bestaan.

Omgeef ons met vertrouwen.
dat ons Uw toekomst wenkt.
Uw liefde mee zal bouwen.
Uw Geest ons gaven schenkt
ook eng’len zijn Uw gaven.
Zij geven ons Uw kracht.
Uw huis is als een haven
een lichtpunt in de nacht.

Wegzending en Zegen met 3 x Amen.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow