Morgendienst met Dhr. P.Knijff Eerste Paasdag

Morgendienst met Dhr. P.Knijff Eerste Paasdag

  • Datum: 09 apr 2023 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Paasviering met begeleiding orgel en blaasinstrument

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (“Paascollecte voor Fryslân foar Moldavië (, zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen- en Wijkwerk
De derde collecte is bestemd voor:  collectebakken die bij de uitgang hangen

Liturgie.

Zingen voor de dienst: ELB 122 Daar juicht een toon daar klinkt een stem
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Intochtslied: Zingend gezegend Lied 155. God dank! Laat iedereen het horen.            zie bijlage 1
Stilte moment
Bemoediging en groet
Klein gloria
Luisteren naar het lied : Wij vieren feest
Aankondiging: waar we het over gaan hebben in de overdenking: Eerste getuigen
Zingen: lied 642: 1,2, 3 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
Gebed om de Heilige Geest
Zingen kindernevendienstlied. Kinderen gaan naar de KND
Lezing: Johannes 20: 1-31
Zingen: Lied 641 Jezus leeft en ik met Hem
Overdenking
Muzikale bijdrage van J.S. Bach door Klaas.
Zingen Paaslied: Wil ons in het vroege licht verschijnen Zie bijlage 2
Dankgebed en voorbeden
Kinderen komen binnen
Filmpje: Kerk in actie Moldavië.
Inzameling van onze gaven.
Zegenlied: ELB 132 U zij de glorie de opgestane Heer
Zegen
Zingen: Liedboek voor kerken 215 Christus onze Heer verrees.

Bijlage 1  Melodie Psalm 118 

God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk de Heer is opgestaan!

Wij hadden alle hoop verloren,
niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren
zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven,
een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, die ons de toekomst bracht?

God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen
waarlijk, de Heer is opgestaan!

Bijlage 2 Paaslied Melodie Liedboek voor kerken 221

Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!

Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.

Ga ons voor naar waar U bent begonnen
in het heuvelland van hoop.
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
doe ons diep en duizendvoudig leven:
vleugels van uw vredegroet
dragen ons U tegemoet!


ZWO-paascollecte 9 April voor “FRYSLÂN FOAR MOLDAVIË”

In het vorige nummer van Tsjerkepraat (nummer 520) heeft u kunnen lezen dat de ZWO-commissie meedoet met het project “Fryslân foar Moldavië”.
Één van de deelprojecten is de ondersteuning van de organisatie Moldovan Christian Aid (MCA).
De opbrengst van de Paascollecte van 9 april is bestemd voor deze organisatie.

Toelichting: Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen van deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisatie met training, advies en financiën.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp.

Het project Fryslân foar Moldavië vraagt onze extra steun; dus ook voor dit 1e deelproject: MCA.
Uw bijdrage is dan ook zeer welkom in de collectezak, door overschijving via Appostel of door overmaking naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. MCA.

Fijn dat u ook meedoet met Fryslân foar Moldavië.
De ZWO-commissie wenst u Gezegende Paasdagen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow