Inzamelkalender Oudpapier 2019

Inzamelkalender Oudpapier 2019

Al jarenlang zamelen de gereformeerde kerk en de hervormde kerk samen met de gemeente het oud papier in.  Door uw oudpapier in de blauwe container aan te bieden, helpt u niet alleen het milieu, maar ook jeugdwerkactiviteiten van de kerken. Dit zijn de ophaaldagen:

Route Oud

Papier

Foarwei Westergeest en Kollumerzwaag Noord Zwagerbosch en Kollumerzwaag West Veenklooster en Kollumerzwaag Zuid en Oost
2019 zaterdag dinsdag woensdag woensdag
Januari 26 8 en 29 2 en 30 9
Februari 16 26 27 6
Maart 16 26 27 6
April 13 23 24 3
Mei 25 21 22 1 en 29
Juni 29 18 19 26
Juli 20 16 17 24
Augustus 10 en 31 13 14 21
September 28 10 11 18
Oktober 26 8 9 16
November 23 5 13 20
December 21 3 4 11

Foarwei, incl. W. Alzerdapaad en Massenbroekreed.

Westergeest en Kollumerzwaag Noord: Bjirkehof, Blankenstrjitte, De Krússtrjitte, De Paden, De Saedkampe, Elzehof, H. Veenstrastrjitte, Kastanjehof, P. Postmastrjitte, Skoallestrjitte, Triemsterloane.

Zwagerbosch en Kollumerzwaag West: Boskreed, Bounswei, D. Wiersmastrjitte, D. Kloostemanstrjitte, De Kryk, ds. Griffijnstrjitte, Feartswei, J. Aukeswei, Mearsmastrjitte, Spoarbourren Noard, Spoarbuorren Súd, W. Jorritsmastrjitte, W. Beerdastrjitte, Wyldpaed.

Veenklooster en Kollumerzwaag Zuid en Oost: Achterwei, Boskloantsje, Cedelshof, F. de Vriesstrjitte, G. van der Schaafstrjitte, Ganzingawei, Hanenburch, H. Smidswei, Hoppemastate, J. Vogelzangstrjitte, Koarteloane, Oentzemastate, Raadsherenlân, Sânbultsterwei, Sparrewei, Sytjemastate, T. Bakkerwei, Tsjerkestrjitte, Ymkershof, Y. Smidswei, Cecilialoane, De Brink, Keningswei, Kleasterwei, Mûntsewei.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow