Van de kerkenraad Israëlische vlag

Van de kerkenraad Israëlische vlag

Als kerkenraad kregen we van verschillende gemeenteleden het verzoek om de Israëlische vlag uit te hangen om op die manier onze verbondenheid en meeleven te tonen aan het Joodse volk speciaal na de gebeurtenissen van afgelopen 7 oktober en nu in deze oorlogssituatie. Dit verzoek is in de kerkenraad besproken en er heeft een discussie plaatsgevonden.

Een deel van de kerkenraad zou inderdaad heel graag deze vlag uithangen met als motivatie de solidariteit en verbondenheid met Israel zichtbaar te maken. Veel argumenten kunnen worden aangedragen voor dit initiatief, we noemen bijvoorbeeld een duidelijke houding in nemen tegen het weer oplaaiende antisemitisme of onze oudste broer Gods oogappel met dit hijsen van de vlag te bemoedigen.

Een ander deel van de kerkenraad deelt wel de verbondenheid en betrokkenheid met en bij het Joodse volk, maar de vlag hijsen voor een oorlog? Zegt Jezus niet onze vijanden lief te hebben en de andere wang toe te keren? Het blijkt een lastige discussie waar we elkaar niet makkelijk in weten te begrijpen.

Uitgesproken is dat het hijsen van de vlag bij de kerk een collectief gebaar is. Uitgesproken is ook dat we als kerkenraad op dit punt niet unaniem zijn. Om deze reden is dan ook besloten dat we dan ook geen collectief gebaar kúnnen maken door de Israëlische vlag te hijsen.

Op een ander voorstel om dan de vredesvlag te hijsen waren geen bezwaren, toch heeft de kerkenraad besloten ook dit niet te gaan doen en wel om de volgende reden. In Israël en Gaza is het oorlog, het is gemakkelijk om vanuit de comfortabele situatie in Nederland je mening te hebben over wat de mensen daar moeten doen. Toen in 1944 en1945 hier boven Nederland de vliegtuigen richting Duitsland vlogen om daar hele steden plat te bombarderen om zo de Duitsers op de knieën te dwingen, gingen wij hier ook niet de vredesvlag uithangen vanwege de vele Duitse onschuldige burgerlevens, we zaten toen in een hele andere gemoedstoestand.
Ons past bescheidenheid.

De kerkenraad heeft uitgesproken om elkaar op te roepen en aan te moedigen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, te bidden voor Gods volk, dat ze hun God mogen zoeken en aanroepen, hun vertrouwen op Hem mogen stellen, meer dan op hun leger, dat het Joodse volk gauw hun Messias zal mogen vinden. De kerkenraad heeft uitgesproken om elkaar op te roepen en aan te moedigen om voor de inwoners van Gaza te bidden, dat ze de haat mogen kwijtraken, dat ze de Schepper van hemel en aarde mogen aanroepen, en de levende God mogen vinden en er een keer ook in hun lot mag komen.

Deze oproep werd unaniem door de kerkenraad ondersteunt.

De kerkenraad wil graag lijn brengen in het uithangen van vlaggen aan de hand van een jaarschema. Voor incidentele gelegenheden daar buitenom kunnen verzoeken worden gericht aan de kerkenraad via de scriba.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow