Meditatie| De Heilige Geest voor alle gelovigen

Meditatie| De Heilige Geest voor alle gelovigen

Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen.
Handelingen 2: 17

Pinksterfeest
Bovenstaande tekst komt uit de preek van de apostel Petrus, gehouden op de eerste pinksterdag. Hij maakt daar gebruik van een lezing uit het Oude Testament en wel uit de profetie van Joël. In die preek probeert Petrus uit te leggen wat het betekent als de Heilige Geest wordt gegeven aan alle gelovigen. En om daartoe te behoren zegt Petrus ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden’ (Handelingen 2: 38). En het uiteindelijke doel daarvan is volgens Petrus dat je gered wordt voor de eeuwigheid, want de Heilige Geest helpt je om God aan te roepen en de mensen die dat doen zullen volgens de profetie uiteindelijk worden gered. En dat is natuurlijk goed nieuws en daarom is het Pinksterfeest een feest van vreugde.

De wens van Mozes
In het Oude Testament lezen we een bijzonder stukje over Mozes. Het staat in Numeri 11: 25-29. We lezen dat de Heilige Geest op Mozes rust, maar dat het voor hem alleen ook te veel wordt. Daarom kiest God ervoor om de Heilige Geest ook te laten rusten op de zeventig oudsten. Die zeventig mannen moeten samenkomen bij de ontmoetingstent en daar zullen ze de Geest ontvangen. En nadat ze die ontvangen hebben beginnen ze meteen te profeteren. Wat we daar onder moeten verstaan staat er niet bij. Maar wel dat er twee van die zeventig niet aanwezig waren bij de ontmoetingstent, zij waren nog in het kamp. Maar ook die twee- Eldad en Medad- ontvangen de Geest en beginnen te profeteren. Het is Jozua die zich daaraan stoort en vindt dat zoiets niet kan. Hij gaat er mee naar Mozes toe en vraagt of die er niet iets van wil zeggen. Maar het antwoord van Mozes is heel duidelijk: ‘Legde de Heer zijn Geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’

De profetie van Joël
Die wens van Mozes lijkt dus uit te komen bij het Pinksterfeest. Dat is nog een hele gewaarwording, joden uit diverse landen zijn bij elkaar gekomen om het Wekenfeest te vieren en dan zien ze dat de twaalf discipelen van Jezus geraakt worden door een heilig vuur en dat ze begonnen te spreken in alle moedertalen van de aanwezigen. De omstanders zijn zeer verbaasd.
En dan houdt Petrus zijn eerste preek met een lezing uit de profetie van Joël. Die begint met de woorden: ‘Aan het einde der tijden’. We moeten er denk ik van uitgaan dat deze eerste hoorders heel goed op de hoogte waren van de profeten. Ook van de voorspellingen die ze hadden gedaan. De eerste hoorders wisten dat ze in een tijd leefden waarin grote dingen zouden gebeuren. Onder andere de profeet Daniël had dit voorspeld en precies voor hen uitgerekend. Deze laatste tijd is dus volgens de profeten de periode die voorafgaat aan de tijd van het grote oordeel en daarna de dag des Heren. Deze periode is dus de tijd van de gemeente van de Here Jezus Christus en het is de tijd waar de Heilige Geest op de gelovigen rust. Die begon op eerste Pinksterdag en die eindigt wanneer Jezus weer terugkomt. Inmiddels hebben wij de ervaring dat die tijd inmiddels meer dan 2000 jaar duurt.

De boodschap van Joël is duidelijk: de Heilige Geest rust op iedereen, ongeacht sekse, leeftijd of sociale positie. En Petrus voegt er nog aan toe in vers 39 dat de Heilige Geest kan rusten op joden en op heidenen, als ze zich maar bekeren tot Jezus. En die Geest brengt veel in de gelovigen te weeg: ze zullen profeteren, visioenen zien en droomgezichten. Alles gericht op Gods toekomst!

Dragers van de Heilige Geest
Wij mogen ons dus allemaal dragers van de Heilige Geest weten, als we de Here Jezus navolgen. De Heilige Geest rust op iedere gelovige afzonderlijk om zo elkaar en de gemeente van Jezus Christus toe te rusten. Paulus bevestigt dat later nog in zijn brief aan de Korintiërs: ‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente’ (1 Korintiërs 12: 7). En andersom ook: De Heilige Geest rust op de gemeente om alle individuele gelovigen in vuur en vlam te zetten. Ik sluit af met het lied “De wind steekt op” geschreven door Hans Maat en te vinden in de Opwekkingsbundel 766. Het is hetzelfde verlangen dat Mozes had en dat ik ook iedereen toewens. Dat je vervuld mag worden met de Heilige Geest en dat je met volle overtuiging je kunt richten op Gods plan.

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van Uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
Zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op.
Een vuur van liefde voor God!

Pieter Knijff 

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van juni 2022

Wil je in gesprek over belijdenis doen neem dan contact op met onze pastoraal werker of predikant.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow