Verdieping

Verdieping

Meditatie| In een ander licht

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Openbaring 22: 5 Op zondag 28 november vieren we de[…]

Meditatie| Levenskunst

In deze meditatie een paar teksten uit het boek “Spreuken”. In dat boek gaat het over levenskunst, de kunst om te leven voor het aangezicht van God. Dat je dus bij alle keuzes die je maakt rekening houdt met God en dat je steeds streeft naar harmonie. Handelen zoals God[…]

Meditatie | Heilig

Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. 1 Korinthe 7: 14 Met de kinderdoop is het een wonderlijke zaak. Mensen kunnen zomaar roepen dat er niets over in[…]

Over afscheid nemen

De aanleiding van dit artikel is het oktobernummer van het ouderlingenblad. Dat ging over hoe wij afscheid nemen van onze overleden dierbaren. In het blad wordt geconstateerd dat er trend is naar verpersoonlijking van de uitvaart. Persoonlijke wensen van zowel de overledene als de nabestaanden spelen een steeds grotere rol[…]

Meditatie| Rouwrituelen

“Wanneer je een dode te betreuren hebt, scheer dan het haar aan je slapen niet weg en knip geen stukken uit je baard, kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER.”Leviticus 19: 27 en 28 De tekst die hier staat maakt deel uit[…]

Meditatie | Tohoe wabohoe

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. Genesis 1: 2 Van het één kwam het ander. Ik was begonnen aan het pas verschenen boek ‘Vrij en verbonden. Memoires van Jan Veenhof’. En dat riep meteen[…]

Meditatie | Van U is de toekomst

Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. 1 Timotheüs 4: 7-8 In het[…]

Meditatie| Zekerheid

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zienHebreeën 11: 1 Een paar weken geleden werd mij de vraag gesteld wat de dichter Alfred Bronswijk eigenlijk bedoelt met dat “vermoeden” (zie onderstaand gedicht). Vermoeden betekent vanuit onze Nederlandse[…]

Meditatie | Verlegen om God

Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken.Exodus 33: 15 Een vreemde gewaarwording. Ineens zomaar al die beperkingen verdwenen. Zonder mondkapje de kerk weer in. Samen eindelijk weer mogen zingen in de kerk. Wat hebben we dat gemist in deze coronaperiode. Samen de lofzang gaande[…]

Meditatie| Z-generatie

“Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan”.Psalm 78: 4 Aan de vooravond van Pinksteren konden we kijken en luisteren naar het Songfestival, maar liefst 5 miljoen mensen in[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow