Verdieping

Verdieping

Meditatie | De schat in de akker

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Matteüs 13: 44 Tussen Kerst en Pasen raken[…]

Meditatie | Voor eigen rekening?

En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Filemon 1: 18 Filemon is maar een heel klein Bijbelboekje. Je vindt het weggestopt tussen de andere brieven van Paulus. Als je het Nieuwe Testament doorbladert, kijk je er makkelijk overheen.[…]

Meditatie | Gevoelens van onrechtvaardigheid

“Ze bestoken mij met woorden van haat, zonder reden bestrijden ze mij. Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap op, ze vergelden goed met kwaad, woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde”. Psalm 109: 3-6 In de afgelopen weken is het menigmaal een onderwerp van discussie.[…]

Meditatie | De goede voornemens in Spreuken

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Spreuken 3: 5-8 Levenskunst De maand[…]

Meditatie | De komst van de Koning

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Maleachi 3: 1 Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. Marcus 1: 2 De engel van Maleachi is een mens, vertelt Marcus. Daarom kan je dat woordje ‘engel’[…]

Meditatie | Verslag van een ooggetuige

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat[…]

Meditatie | Voor struikelen bewaren

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Judas 1: 24-25 Je kunt gemakkelijk struikelen. Als je[…]

Meditatie | Dankstond voor gewas en arbeid

“Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak het zegengebed erover uit” Lucas 9: 16 Op de eerste woensdag in November krijgen we allemaal de gelegenheid om in het bijzonder te danken voor al onze stoffelijke behoeften, zoals voedsel, lucht, water en[…]

Meditatie | Bijzonder gebed van een bijzonder mens

Jabes was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabes riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij[…]

Meditatie | Een nieuw kerkelijk seizoen

“Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.” Handelingen 2: 47 Het winterwerk staat weer voor de deur en de vraag dringt zich op; Hoe willen we kerk zijn? De Bijbel geeft ons verschillende[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow