Verdieping

Verdieping

Meditatie| Voorbereid op Zijn wederkomst

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt. Matheus 25:13 InleidingVoor veel mensen staan de vakanties al voor de deur of ze zijn al geweest. Als je op vakantie gaat moet je enige voorbereidingen treffen. Mensen zijn daar heel verschillend in, voor[…]

Meditatie| 500x Tsjerkepraat

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.” 1 Korinthe 12: 26 en 27 Deze keer leest u de vijfhonderdste[…]

Meditatie| Oorlogsgeweld

“Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw: Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood[…]

Meditatie | Het lege graf

Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Markus 16: 6 Dood is dood, roepen mensen die niet beter weten. Dood geweest, verkondigen wij bij iedere viering van het Heilig Avondmaal. Want het[…]

Meditatie | In de schuilplaats van de Allerhoogste

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91: 1 Nee, het binnenvallen van Russische troepen in Oekraïne is niet de eerste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Wie dat roept is kort van geheugen. Die vergeet hoe de[…]

Meditatie| Over Gods leiding in je leven

Israël ging op weg; al zijn bezittingen nam hij mee. In Berseba gekomen, bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaak. ’s Nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. ‘Jakob! Jakob!’ riep Hij. ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Jakob. God zei: ‘Ik ben God, de God van[…]

Meditatie | Jozef en Jezus

Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Hebreeën 11: 22 Wie de geschiedenis van Jozef leest, kan het niet ontgaan. Wat is de Jozef uit Genesis 50 een andere dan[…]

Meditatie| Het spreken over de profetieën

Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. 2 Petrus 1: 20-21 Je hoeft maar op Google het woord “Eindtijdverwachting” in te[…]

Meditatie | Goed om God te loven – ook in 2022

Een psalm, een lied, op de sabbatdag. Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste; in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp. Psalm[…]

Meditatie | Stralende sterren helpen elkaar

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2: 12-13[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow