Verdieping

Verdieping

Meditatie | De beste wensen

“En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft”.Lucas 2: 13 en 14 Een mooie traditieVelen van ons sturen met de kerstdagen een kaart met[…]

Meditatie | Advent

Al was Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring aan Mijn rechterhand, toch zal Ik u daarvan afrukken, Niemand van zijn nageslacht zal zitten op de troon van David en weer heersen in Juda. Jeremia 22: 24 en 30 Op die dag, spreekt de HEERE van[…]

Meditatie | Verziend

Elisa zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en[…]

Meditatie | Zingeving

U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 1 Petrus 1:8 en 9 In de week van de eenzaamheid bezocht ik een[…]

Meditatie | Gods trouw aan Israël

Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 2 Samuël 7: 16 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal[…]

Meditatie | Nepnieuws

Wee degenen die het kwade goed noemenen het goede kwaad, die het licht tot duisternis makenen het duister tot licht,die van zoet bitter makenen van bitter zoet.Jesaja 5:20 Hoe het nu is In 2016 leerden we een nieuw woord kennen, namelijk nepnieuws. Dat woord betekent dat we opzettelijk verkeerd nieuws[…]

Meditatie | Het gebed van Jona

Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. Jona 2: 2 Bij het verslag van de profeet Jona moet ik denken aan een liedje van vroeger. We zongen dat altijd, als we[…]

Meditatie | Zingen

en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Efeze 5: 19 Liederen zijn belangrijk. Ik hoor dat in de reacties op de eredienst, in de pastorale gesprekken en op catechisatie. Zingen doe je niet alleen[…]

Meditatie | Toevlucht onder Gods vleugels

Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Ruth 2: 12 Niet direct een leuk boekje. Dat kleine boekje Ruth. In de eerste 22 regels horen we al van[…]

Meditatie | De eerste kerkvergadering

Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten.Handelingen 15:2 Het probleemMeestal hebben we een hekel[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow