Meditatie| De beste wensen

Meditatie| De beste wensen

De Geest van God, de Heer, rust op Mij, want de Heer heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.

Jesaja 61: 1

Ieder jaar met kerst hangt bij ons in de keuken een lange rij met kerstkaarten, waarin de afzenders ons het beste toewensen met de kerst. Fijne feestdagen, vrolijke kerst, of prettige kerstdagen. Soms wordt ons ook iets toegewenst waar ik mijzelf niet meteen iets bij kan voorstellen: zalige kerstdagen of fantastische kerstdagen. Eén ding is zeker: de afzenders hebben het beste met ons voor en wensen ons het goede. Mooi ook dat ze daar blijk van geven.

Maar is dat wat wij graag met een ander willen delen? En onder “wij” versta ik dan de mensen die kennis hebben van de Bijbel. Zijn juist niet de kerstdagen het moment om de ander toe te wensen dat hij iets mag ervaren van het licht van Christus?

In het Nieuwe Testament wordt het woord “evangelie” gebruikt en dat betekent goede boodschap. Het woord evangelie werd in die tijd vaak gebruikt als er een nieuwe keizer was geboren of aangesteld. De Romeinen kondigden dan een nieuwe leider aan en dat was dan meteen ook het begin van een nieuwe periode.

En zo brengen onze evangelisten (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes) ons het evangelie. Ze kondigen de komst van Koning Jezus aan en daarmee ook meteen het begin van Zijn Koninkrijk. Dat Koninkrijk zal pas voltooid worden als de Koning Zelf voor de tweede keer terugkomt naar de aarde.

In die evangeliën wordt ons verteld wat echte vrede betekent, namelijk de verzoening met God. En alle vier evangelisten roepen de lezers op om op Jezus te vertrouwen en Hem te volgen. En ze schrijven ook over de toekomstperspectieven die daarbij horen. Een eeuwig leven zonder dat de dood, het kwaad of het verdriet daar nog enige rol zullen spelen. Echt goed nieuws dus, de evangelisten wensen ons het beste nieuws toe.

De wensen die ons dit jaar tegemoet komen, kennen inmiddels wel hun beperkingen. De coronacrisis zorgt ervoor dat wat anders zo belangrijk is beperkt zal worden. Ik denk aan ontmoeting, aanraking en gezelligheid. Die worden beperkt door een maximaal aantal mensen te mogen ontvangen, 1,5 meter afstand te moeten houden en niet zomaar overal naar toe te kunnen gaan.

En dat speelt voor een aantal dit jaar ook een rol: de minder goede financiële omstandigheden. Mogelijk heb je ook gewoon het geld niet om dat te doen wat je graag zou willen.

Ook is de sfeer weleens beter geweest. De coronacrisis leidt tot desillusie. Velen zijn bang en bezorgd en we gaan een onzekere toekomst tegemoet. We kunnen ons juist dit jaar wel iets voorstellen bij de mensen die in de tekst genoemd worden: armen, verslagenen en zij die ergens aan vast zitten.

In de bovenstaande tekst kondigt de profeet Jesaja iemand aan waarop de Geest van God rust en die Zich Gezalfde mag noemen. Jezus Zelf beroept zich erop dat Hij dat is. Hij leest ons het bovenstaand gedeelte voor en zegt daarna: “Vandaag hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling zien gaan” (Lucas 4: 22). Het is dus Jezus die ons mag verlossen. En juist met kerstfeest vieren we dat.

De armen zijn in deze tekst degenen die in een ellendige situatie verkeren en weinig mogelijkheden hebben om daar iets aan te veranderen. Arm is hier: ergens een tekort aan hebben. Aan hen wil Jezus het goede nieuws van redding brengen, zodat hun situatie veranderd kan worden. En zij die een gebroken hart hebben en lijden aan hun bestaan, die wil Hij hoop bieden.

Tenslotte belooft Hij bevrijding aan hen die gebonden zijn aan hun lot. In die tijd zullen ze vooral gedacht hebben aan slavernij en afhankelijk zijn van een vijand. Nu denken we meer aan een situatie waar we in terecht zijn gekomen, maar waar we graag van bevrijd willen worden. Je kunt denken aan je levenslot, de gezondheid waar je het mee moet doen of datgene wat je als beknellend ervaart.

Wij herkennen ons vast in één van de genoemde situaties. En zo kan de boodschap van kerst voor ons bevrijdend klinken. Het goede nieuws wordt zo het beste nieuws wat ons kan overkomen.
En dat is wat we elkaar ook mogen toewensen, dat je in deze hectische tijd de vrede van Christus mag ontvangen. Lied 602 uit de bundel Opwekking spreekt daarover:

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van december 2020

Wil je in gesprek over belijdenis doen neem dan contact op met onze pastoraal werker of predikant.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow