Meditatie | De kloof

Meditatie | De kloof

“Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?”

Johannes 18: 11

Bij het schrijven van dit stukje heb ik een aantal overzichten bekeken van The Passion van 2013 tot en met 2018. Iedere keer proberen de programmamakers er een boodschap in te verwerken. Het lied “zwart-wit” van de Frank Boeijen komt regelmatig voor: “Denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart”. In ieder mensenhart hoort liefde te wonen en zo ga je met elkaar om. Niets mis mee, Jezus leert ons ook om onze naaste lief te hebben, geen vooroordelen te hebben en niet zinloos geweld te gebruiken. In de loop van de jaren kwamen er ook andere thema’s aan bod, zoals;

  • Een betere wereld te verkrijgen door lief te hebben, te vertrouwen en te hopen.
  • Dood en lijden mogen niet het laatste woord krijgen.
  • Ieder mens gelijk en volwaardig accepteren.

Allemaal thema’s die je zo kunt verbinden met Bijbelteksten. En toch ontbreekt er volgens mij iets en dat is de kloof tussen God en mensen. In het verhaal van Genesis 3 lezen we dat God de hof van Eden afsluit met twee engelen met een zwaard. God heeft dit gedaan opdat de mens niet eeuwig in zonde zou leven. God heeft mensen lief, maar haat de zonde. Die kloof moet overbrugd worden en daarvoor is de Here Jezus naar deze aarde gekomen.

In het oude testament lezen we over de beker van de gramschap, het is Gods woede tegen het kwaad en de gevolgen ervan. Iemand zal die beker moeten leegdrinken om weer in het reine te komen met God. De kerkhervormer Johannes Calvijn schrijft dat zonde ons op twee manieren treft; ontrukt van het goede en geneigd tot het kwade. Het eerste zal ieder mens beamen, ervaringen genoeg. Het tweede vinden veel mensen vaak lastig. Wij maken ons zorgen over de wapenwedloop, de milieucrisis of de angst om onze gezondheid te verliezen. Maar voor de crisis in ons eigen hart hebben we te weinig oog en de strijd in de hemelse gewesten tussen goed en kwaad ontgaat ons.

Petrus ziet een groot aantal soldaten, die een einde willen maken aan het leven van zijn meester en daarmee een einde aan zijn idealen. Vanuit dat oogpunt begrijpelijk dat hij met zijn zwaard om zich heensloeg. Petrus zijn slagveld bestaat uit een groep Romeinse soldaten en aantal tempelwachten. Jezus Zijn slagveld gaat over het lot van de wereld en de mensen die erop wonen. De evangelist Johannes laat duidelijk uitkomen dat Jezus zich bewust is van Zijn taak en daar klaar voor is, bij hem vind je geen gebed dat gaat over angst en twijfel. Nee, Jezus drinkt de beker van Gods toorn om zo voor eens en altijd met de macht van het kwaad af te rekenen. Duidelijk daarbij is dat Hij dat alleen kan doen als zoon van God, mensen kunnen die beker niet leegdrinken. Daarvoor is de ellende, het onrecht en het lijden te groot.

In de veertigdagentijd voor Pasen is het goed om ons te beseffen wat er eigenlijk op Golgotha gebeurd is. Het lijden en sterven is nodig om de kloof te dichten, het kwaad te overwinnen en de weg vrij te maken naar een nieuwe aarde waar de dood geen rol meer speelt. Ons aandeel daarin is, dat wij onze schulden moeten erkennen en Jezus eerbiedig vragen om vergeving. Eenvoudig is dat niet, we lopen liever niet met onze tekortkomingen te koop en schuldbesef is voor de mens van de 21e eeuw moeilijk te accepteren. Het mooie van dit verhaal is dat het Pasen wordt. Jezus overbrugt de kloof en wij mogen daar ons voordeel mee doen. Zo kan Pasen 2019 voor ons een bijzondere betekenis krijgen.

Jezus, nu wij uw lijden weer
biddend gaan gedenken,
wil van ons van uw troon, o Heer
rechte aandacht schenken.
Here Jezus ach verschijn
aan ons biddend harte,
Hoe Gij om ons heil te zijn.
leedt deez’ bittre smarte.

Niet met vluchtig medelij
volg “k uw lijdenswegen.
“k Weet. Gij leedt dit ook voor mij,
mij ten eeuwgen zegen.
Want de oorzaak van uw smart
waren ook mijn zonden;
ik, ik brak U, Heer, het hart;
ik sloeg U die wonden.

Sigismund von Birken (1626-1681)

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van april 2019

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow