Meditatie | De wolk des Heren

Meditatie | De wolk des Heren

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

Handelingen 1:9

We hebben Hemelvaartsdag gevierd. Lucas vertelt ons dat Jezus is opgenomen in een wolk en zo aan het oog onttrokken wordt van Zijn discipelen. Ons beeld over die wolk wordt vaak bepaald door het begin van een overbekend kinderlied: Op een lichte wolkenwagen, wordt de Heer van d’aard gedragen. Vaart Hij op naar ’s hemels troon.
Maar welke wolk wordt hier eigenlijk bedoeld? De wolk komt namelijk in de Bijbel heel vaak voor. Voor de eerste keer in Exodus 13 en ook in het boek Openbaring komen we haar nog verschillende keren tegen. De wolk die de bijbel bedoelt is in ieder geval niet het natuurverschijnsel wat wij kunnen waarnemen boven ons. Maar waar voer Jezus dan wel op naar de hemel?

De wolk in het oude testament
Als er over de wolk wordt gesproken in het oude testament gaat het altijd over de aanwezigheid van God. Het volk Israël krijgt die wolk mee voor onderweg. Zodat ze zich gedragen en beschermd weten door de aanwezigheid van de God die hun geroepen heeft uit Egypte en die hun zal brengen naar het beloofde land. “Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor en ‘s nachts de vuurzuil.” Exodus 13:22.

Opnieuw komen we de wolk tegen in Exodus als deze de tabernakel vult. De wolk wordt de richtingaanwijzer en tijdsbepaler voor het volk. “Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief.” Exodus 40:36.
In het boek Koningen komen we de wolk weer tegen en wel bij de inwijding van de tempel. We lezen daar: “Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de Heer. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vulde de hele tempel.” 1 Koningen 8:10-11. Overweldigend dus!

De wolk van oude testament naar nieuwe testament
In de overgang van het oude naar het nieuwe testament zien we iets opmerkelijks gebeuren, namelijk de aanwezigheid van de wolk, die de aanwezigheid van God manifesteerde, laat zien dat God op een andere wijze aanwezig wil zijn en wel in Zijn zoon Jezus Christus. In het boek Daniël lezen we: “In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend en alle volken en naties welke taal zij ook spraken dienden Hem” Daniël 7:13-14. Jezus komt op deze tekst zelf terug en dat lezen we in het evangelie van Matteüs: “Dan zal aan de Hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen van de aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel” Matteüs 24:30.

De wolk in het nieuwe testament
In het nieuwe testament komen we de wolk nog wel een paar keer tegen. Onder andere in het verhaal van de verheerlijking op de berg. Daar is God zelf bij aanwezig en de evangelist Marcus schrijft: “Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit die wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde zoon, luister naar Hem!’ Marcus 9:7. In het vervolg van het nieuwe testament krijgt de wolk vooral de functie van een bode en een teken van de eindtijd, wanneer Jezus terug zal komen. Opnieuw de tastbare en zichtbare aanwezigheid van de Heer. Belangrijk aspect is dat de wolk dan voor iedereen zichtbaar is. Johannes schrijft: “Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen Hem zien”. Openbaring 1:7 Waar je dus ook bent, die wolk is waarneembaar.

Tot slot
De wolk zegt dus iets over de aanwezigheid van God. Zij komt steeds opnieuw terug in de Bijbel en zal ook aan het einde van deze wereld nog een belangrijke rol spelen. Ze neemt Jezus mee en brengt Hem terug en zorgt ervoor dat God aanwezig is tussen de mensen. De wolk is ook het teken van harmonie, het is goed tussen God en ons. Ik sluit af met een lied uit het Lieteboek foar de tsjerken. Wat mij daar vooral in raakt is de laatste regel, het kind dat vrij mag spelen maar altijd in het oog wordt gehouden door moeder. Het kind weet het niet, maar het waant zich veilig. Zo ging het volk Israël onder het oog van God onderweg en zo mogen wij ons onderweg weten. Jezus houdt ons in het oog en de wolk brengt Hem spoedig terug.

Al gong Hy hjirfandinne
en naam in wolk Him wei,
Hy lit ús net alinne,
mar bliuwt ús altyd nei
Syn leafde is om ús hinne,
wij libje hjir en hjoed
as blommen yn ‘e sinne,
in bern yn memme noed.
Lied 234 Friese berijming 1977

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van mei 2019

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow