Meditatie | Verhuizen

Meditatie | Verhuizen

Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 22

In de dienst van 1 maart 2020 hebben we stilgestaan bij de eenwording van de nieuwe gemeente. De kinderen van de kindernevendienst van de Hervormde gemeente kwamen met een bolderkar de kerk binnen en hebben zo hun eigen spullen verhuisd. Bekijk hier de foto’s van de verhuizing.

In de kerk stond een grote verhuisdoos die door de beide voorgangers is uitgepakt. In de doos zaten goed verpakt de negen eigenschappen van de Heilige Geest. Eigenschappen die we nog heel hard nodig zullen hebben om de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag tot een eenheid te maken.

Paulus plaatst in deze brief die eigenschappen van de Heilige Geest tegenover, wat hij noemt, de werken van het vlees en daarmee bedoelt hij de eigen begeerte. Op de eerste plaats zet hij de liefde, liefde is gericht zijn op de ander. Op God en op je medemens. Niet het eigen belang op de eerste plaats, maar dienstbaar aan de ander.

Vervolgens benoemt hij nog acht eigenschappen. Ik beschrijf kort wat hij bedoelt.

  • Met blijdschap bedoelt hij de vreugde over de redding. Jezus is de bron van alle vreugde en alle gelovigen weten zich in Hem verlost en verbonden.
  • Met vrede bedoelt hij dat onze relatie met God en de medemens in harmonie zijn.
  • Met geduld bedoelt hij dat we onze tijd in Gods hand leggen. Alles op Zijn tijd en dat we tijd voor elkaar nemen. Ook in crisis- en conflictsituaties.
  • Met vriendelijkheid bedoelde Paulus dat we onze goedheid en medeleven tonen. Oprechte interesse in onze medemens.
  • Goedheid is hier ons inspannen voor het goede en het kwade verwerpen. Paulus noemde even eerder wat begeerte teweeg kan brengen: vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, afgunst en rivaliteit. Dat dus allemaal niet.
  • Geloof is hier vertrouwen hebben en houden in God. Zijn woord en belofte zijn betrouwbaar.
  • Zachtmoedig is volgens Paulus een milde gezindheid die tegenover strijdzuchtige vergeldingsdrang staat. Niet je eigen belang vooropstellen maar op zoek gaan naar rust en harmonie.
  • Tenslotte noemt hij nog zelfbeheersing en daarmee wijst hij er vooral op om jezelf in toom te houden. Niet een kort lontje, maar eerst tot tien tellen.

Wat we 1 maart nog niet konden bedenken is dat de kerk een aantal weken later gesloten zou blijven voor de eredienst. Dit ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Ik denk niet dat het vaak eerder is gebeurd dat de kerk gesloten bleef. Uit het bovenstaande mogen we opmaken dat we bij een dergelijke ziekte-uitbraak ons vertrouwen in God niet moeten verliezen. Paniek is dan ook voor christenen niet op hun plaats.

Tegelijkertijd wordt ons gevraagd om naar wijsheid en verantwoordelijkheid te handelen. Wanneer we uitbreiding van de ziekte kunnen voorkomen en daarmee mogelijk levens kunnen besparen is dat een goede daad.

We worden met die maatregel op ons zelf teruggeworpen. Wat gaan we nu doen, nu de kerk even gesloten blijft? Zoeken we nu juist niet, in deze tijd van crisis, de verbondenheid met God en de gemeente? En wat gaan we doen voor al die mensen die zich nu angstig of eenzaam voelen?

Juist nu ligt er een uitdaging om te laten zien dat de Heilige Geest in ons woont en dat we getuigen van onze Here Jezus, die zichzelf volledig ten dienste stelde van God en de mensheid. Paulus zegt dat later ook: Wie Christus Jezus toebehoort heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Zo moeten we gemeente met zijn allen kunnen zijn en zo willen we ook in deze tijd van crisis voor elkaar iets betekenen.

Ik sluit af met twee verzen uit het liedboek wat we mogelijk juist nu zo nodig hebben:

Betrou mar stil dyn wegen, betrou dyn stil fertriet
oan Him dy’t fan omhegen oer ierde en himel giet.
Dy’t wolken, loft en winen yn goede banen stjoert
sil ek wol wegen fine en paden foar dyn foet.
Liet 427 : 1

Betrou op God, de Heare, dan wurdt dyn nacht wer ljocht
Hy sil it tsjuster keare, al hiest it net mear tocht.
Syn hân sil dy befrije ek fan de swierste lêst,
hâld dan yn leed en lijen oan wat Hy tasei fêst.
Liet 904: 5

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van maart 2020

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow