Meditatie | Na de opstanding |

Meditatie | Na de opstanding |

Na de opstanding
“Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.” (Lucas 24:45)

Wat Lucas ons vertelt
Hoewel de Here Jezus meerdere malen had gesproken over de opstanding vertelt Lucas ons dat geen van zijn volgelingen er serieus rekening mee had gehouden dat Hij na drie dagen weer zou opstaan. Zijn 12 discipelen niet en ook de vrouwen die Jezus volgden niet: Ze gingen die morgen naar het graf om een dood lichaam te balsemen. In feite vertelt Lucas dat er bij de volgelingen sprake was van verwarring, twijfel en ongeloof, nadat de vrouwen en ook de twee Emmaüsgangers vertelden dat Hij was opgestaan. Langzaam maar zeker beginnen ze het lijden, sterven en opstaan van Jezus vanuit een ander perspectief te zien. Wat er op Golgotha was gebeurd had in ieder geval drie gevolgen:

  1. Wat er had plaatsgevonden was geen nederlaag of het einde van Jezus. Maar een overwinning en het begin van een nieuwe tijd.
  2. Inmiddels was hun duidelijk geworden dat dit een actie was van God. Het was vervulling van de Schrift. Jezus was door God gezonden en dit maakte deel uit van hoe God mensen een nieuwe toekomst wil bieden.
  3. Omdat ze erbij waren, zowel voor als na de kruisiging, waren ze getuigen geworden en konden ze niet meer zwijgen. De opstanding was een feit geworden.

Onze tekst
Lucas vertelt eerst het verhaal van de vrouwen die als eerste getuigen mogen optreden, daarna het verhaal van de Emmaüsgangers en dan gaat Hij verder met het verhaal van de eerste volgelingen. Dat zijn in ieder geval tien discipelen. Judas is er niet meer bij en volgens de evangelist Johannes Thomas ook niet. De twee Emmaüsgangers zijn inmiddels weer teruggekeerd naar Jeruzalem om daar hun verhaal te vertellen en mogelijk zijn er ook nog andere volgelingen bij geweest, waaronder de vrouwen die Jezus volgden.

En dan verschijnt Jezus zelf in hun midden om hen duidelijk te maken dat Hij werkelijk is opgestaan. Jezus begint met de feiten. De volgelingen moeten zien dat Hij werkelijk is opgestaan en dat Hij leeft. Hij toont Zijn lichaam, Hij toont Zijn wonden- als bewijs van Zijn kruisdood- en Hij eet brood en vis. Het tweede waar Hij op wijst is het Woord van God dat via Mozes, via de profeten en via de psalmdichters tot hen is gekomen. En daarmee geeft Jezus aan dat er sprake is van schriftvervulling.

En dan komt Jezus met Zijn opdracht: ze moeten verbanden kunnen maken, leren om in te zien dat dit Gods nieuwe heilsplan is en dat deze gebeurtenis het begin is van een volstrekt nieuwe tijd. En dat moeten ze niet alleen voor zichzelf houden, maar ze moeten het aan alle mensen vertellen over de gehele wereld. En die mensen moeten net als hun verbanden gaan leggen en de betekenis van deze gebeurtenis onderkennen. En wie ervan weet moet tot inkeer komen, zodat zegt Jezus, hun zonden worden vergeven en dat ze net als Hem, zelf ook uit de doden zullen opstaan.

Betekenis van Pasen
Ook dit jaar gedenken we het lijden en sterven in de veertigdagentijd en daarna vieren we het Paasfeest.Wie echter dit intens wil vieren kan niet om de feiten en niet om de Bijbel heen. Net als de eerste volgelingen moeten we verbanden kunnen leggen. Als Jezus werkelijk is opgestaan dan moet ik daar ook iets mee! Voor veel mensen is dat nog wel een probleem, ik onderken hier drie redenaties:

  1. God kan niet je Schepper of je Vader zijn en dus kun je Hem ook niet liefhebben
  2. God kan niet je redder zijn en dus hoef jij niet te reageren of dankbaar te zijn.
  3. God bepaald niet jouw toekomst en dus valt er niets te verlangen. Is er geen hoop en geen toekomst.

De drie redenaties leveren op dat Jezus niet relevant is en dat we ook niets hoeven te doen met het verhaal van Jezus. De feiten worden eigenlijk ontkent en de Bijbel blijft gesloten. Maar het is juist Jezus die je ertoe oproept om daar wel iets mee te doen.

De apostel Paulus komt jaren later na de opstanding in de stad Korinthe aan en komt daar ook mensen tegen, die denken dat ze Jezus niet nodig hebben voor hun redding. Ze ontkennen de opstanding en de betekenis ervan. Hooguit vinden ze Jezus een interessante persoonlijkheid die het navolgen waard is. Paulus legt in zijn brief aan de Korintiërs uit:

“Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.” (1 Korinthe 15: 17-19)

Pasen vraagt om een persoonlijke keuze. Welke betekenis geef ik eraan en welke verbanden leg ik? Daar staat ook iets tegenover. Lucas sluit zijn evangelie af dat Zijn volgelingen in grote vreugde verkeerden, voortdurend in de tempel waren en God loofden. Echte paasvreugde krijg je als ontdekt dat Jezus ook jouw redder is! Daarom beleef de lijdensweek intens mee, vier het avondmaal en beleef de echte paasvreugde. Ik sluit af met een aantal verzen uit het lied “Jezus overwinnaar”. Het staat in de opwekkingbundel onder nummer 832 en het stond op nummer 1 van de top 100 van de opwekkingsliederen bij Groot nieuws radio. Een prachtig paaslied.

Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van 6 april 2023

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow