Meditatie| Oorlogsgeweld

Meditatie| Oorlogsgeweld

“Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw: Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal Hij hun leven sparen.”
Psalm 33: 16-20

Bij het zien van alle beelden over de bevolking van de Oekraïne komen vooral gevoelens naar boven van onrechtvaardigheid. We vinden het niet eerlijk en het is heel onredelijk wat er gebeurt. Beelden en nieuws maken ons daarom boos. Daarnaast voelen we ons onmachtig, we kunnen het niet voorkomen of tegenhouden. We kunnen wel helpen: financiële steun geven, hulpgoederen er naartoe brengen en vluchtelingen hier opvangen. En naarmate het geweld groter wordt kunnen we ons ook wanhopig gaan voelen. Wat gaat dit betekenen voor ons en voor de wereld?

Bovenstaande tekst is een deel uit Psalm 33. Die begint met de oproep dat de gelovigen God moeten prijzen en Hem groot moeten maken en dat juist boven de eigen ervaring uit. Want zegt de dichter als je achteromkijkt dan blijkt God heel trouw te zijn en als je vooruitkijkt doet God grote beloften. En daarom moeten wij niet twijfelen of wanhopen. De psalm wordt beschreven vanuit het perspectief van Israël. Vooral vers 12 wijst daarop: “Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft, de natie die Hij verkoos als de zijne.” Dat is in die zin wel bijzonder, omdat juist dit volk vaak bedreigd is en vaak de ervaring had dat God hen in de steek had gelaten. Juist zij zien dat God hun trouw is gebleven en dat ze nog steeds bestaan, ondanks alle tegenslagen, en dat ze nog een geweldige grote rol zullen spelen in de toekomst van God.

De gekozen tekst verzekert ons ervan dat machtige leiders uiteindelijk niet iets tot stand zullen brengen. Ze imponeren en kunnen veel ellende veroorzaken. Wie de geschiedenis bestudeert kan veel voorbeelden geven. Daarom zegt de dichter ook, je moet niet op zulke leiders vertrouwen, maar de gelovigen moeten op God vertrouwen.

En dan komt die mooie tekst: “Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw: Hij zal hen redden in doodsgevaar”. Juist voor de getroffenen is dit een hele bemoediging. Je zult maar alles zijn kwijtgeraakt wat je dierbaar was, dan is het geweldig te weten dat God niet alleen naar het lot van de wereld ziet, maar ook naar je persoonlijke situatie. Vers 13 in deze psalm sluit daarbij aan: “God slaat de sterveling gade” en ook vers 15 “Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden”. God kent je persoonlijke gevoelens, je angsten, je wanhoop en ook je boosheid. En daarna die belofte dat God je leven zal sparen. En daarmee bedoelt de dichter het eeuwige leven. God zal uiteindelijk de mensen die God gezag toekennen en op Hem blijven vertrouwen redden en verlossen. Ook als ze omkomen door oorlogsgeweld, honger of andere rampen.

De boodschap van deze psalm is: God is soeverein. Dat bekent dat hij onafhankelijk is van anderen of van wat er in de wereld gebeurt en daarom komt Hem het hoogste gezag toe. Hij is de schepper, Hij is alwetend en almachtig. Natuurlijk hebben wij onze verlangens en bidden we om vrede en oplossingen. Maar in die gebeden laten we ook duidelijk blijken dat we vertrouwen op God en dat Hij uitkomst biedt.

Juist in deze lijdenstijd, waarin Jezus de grote strijd voert tegen Satan en zijn machten. En waar Jezus overwint en tegen de discipelen en tegen ons zegt: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde” (Mattheüs 28: 18). Daar mogen wij op vertrouwen ondanks alle oorlogsgeweld en bedreigingen.

Psalm 33 sluit af met een gebed en dat is prachtig vertaald in de nieuwe berijming met de woorden:

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Psalm 33: 8

Pieter Knijff

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van maart 2022

Wil je in gesprek over belijdenis doen neem dan contact op met onze pastoraal werker of predikant.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow