Meditatie | Verzegeld in Christus

Meditatie | Verzegeld in Christus

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Efeziërs 1 vers 13-14

In het Grieks is heel Efeziërs 1 van vers 3 tot en met vers 14 één lange zin. Een waterval van woorden. Waarin ook het woordje ‘eudokia’ meeklinkt: het ‘welbehagen’ uit de kerstnacht. Paulus is er helemaal vol van. Van dat wonder van Christus’ komst in deze wereld. Hoe Gods welbehagen zichtbaar wordt in een mens van vlees en bloed. Hoe je door de Heilige Geest in Christus mag geloven. Hoe de Heilige Geest zo een bron van zekerheid is. Je op het hart drukt dat je van Christus bent.

En dan gebruikt Paulus het beeld van een zegelring. Aan het eind van belangrijke besluiten werd gesmolten zegellak gedruppeld en dan werd daar die zegelring in gedrukt. Als teken van echtheid. Zo’n zegelring was het belangrijkste wat overheidspersonen in die tijd bezaten. Iedere wet, elk besluit, ja, elke beslissing werd met een afdruk van die ring in de zegellak van kracht. Bij opgravingen in Israël zijn verschillende afdrukken van zulke zegels gevonden: onder meer die van de koningen Jerobeam II en Hizkia.

Dat beeld staat Paulus in Efeziërs 1 voor ogen. Dat van de Heiland en Zijn zegel. Zijn diepste verlangen is om in mijn hart en in mijn leven Zijn zegel af te drukken. Zo wil het Kind uit de kribbe mij stempelen als Zijn eigendom. Zoals Hij dat letterlijk doet bij de doopvont. Gesprenkeld water op mijn voorhoofd als zichtbaar teken van Gods onzichtbare werk. Hij geeft Zichzelf aan mij. En nu mag ik leren mijzelf aan Hem te geven. Er mag liefde en toewijding groeien in mijn leven.

De Heere Jezus wil Zijn stempel op mijn leven zetten. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat is inderdaad iets wat groeien moet. Dat is een heel proces. Zijn levenswerk in mijn hart. Verzegelen ging ook nooit snel. Dat vroeg overleg en behoedzaamheid. De zegelring werd heel langzaam en voorzichtig in de hete lak geplaatst. Zo gaat ook de Heiland met ons een weg van geleidelijkheid. Liefdevol. Voorzichtig. Maar uiteindelijk wint Hij ons in voor Hem.

Paulus is er vol van. Hij zingt van een hemelse Vader. Die mij uitgekozen heeft. Hij jubelt het uit over een Heiland. Die vol vergeving is. Hij juicht over de Heilige Geest. Die in mij werkt. Hoe ik mee wordt genomen en opgenomen in dat grote reddingsplan van God. Dat mij bij Jezus wil brengen en Jezus bij mij. Die mij alles geven wil en alles voor mij zijn. In Hem, in Jezus Christus, ligt enorme rijkdom op mij te wachten. Is Hij niet heel persoonlijk arm geworden om mij rijk te maken?

De rijkdom van Gods genade en de erfenis van straks wacht al. Is het niet Gods welbehagen om ons aan te nemen als Zijn kinderen? Zijn wil en verlangen om ons te adopteren? Om ons broers en zusters te maken van Zijn Zoon? Dat gaat je verstand allemaal te boven. Wat dat precies in zal houden. Hoe dat straks zal zijn. Maar nog meer misschien, hoe je daar ooit moet komen – op dat niveau. En toch, weet Paulus, wil de Heiland die weg met je gaan. Daartoe kwam Hij op aarde.

Met dat doel werd Hij een Kindje in die kribbe van Bethlehem. Ging Hij die lange weg naar het kruis van Golgotha. Ook in dit nieuwe jaar 2021 wil Hij er voor je zijn. Gaat de Heiland met je mee. Laat Hij het licht van het kerstfeest niet doven. Helpt Hij je door Zijn Heilige Geest om te blijven geloven. De Heere weet dat die weg niet gemakkelijk is. Dat je soms voor moeilijke beslissingen komt te staan. Maar Hij kent je en Hij kent Zichzelf natuurlijk ook. Hij weet dat Hij je verder kan helpen.

Hij kan dat immers als geen ander. Hij heeft de dingen van dit aardse leven persoonlijk doorleefd. Jezus leeft echt mee. Blij als ik blij ben. Verdrietig als ik verdrietig ben. Zo wil de Heere God Zelf mij zeker maken. Met dat zegel van Christus. Mij dat door de Heilige Geest op mijn hart drukkend: Jezus wil van jou zijn en jij mag van Hem zijn. Dat mogen we vasthouden. Dwars door alle COVID-19 perikelen heen. Ook in dit nieuwe jaar 2021 mogen we gelovig ontdekken: wij hebben een gevende God.

Take, o take me as I am
summon out what I shall be
set Your seal upon my heart and live in me

Neem mij aan zoals ik ben
wek in mij wie ik zal zijn
druk Uw zegel op mijn hart en leef in mij

Nim my, nim my sa’t ik bin
wiis my hoe’t ik wêze sil
set Jo segel op myn hert en libje yn my

(Gezang 833)

Ds. J.P. Strietman

Deze meditatie is gepubliceerd in de Tsjerkepraat van januari 2021

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow