Israëlcursus 2017-2018 door ds. J.P. Strietman

Israëlcursus 2017-2018 door ds. J.P. Strietman

 

Op veler verzoek opnieuw tweemaal een cursus Israël. De ene in het najaar en de andere in het voorjaar. Beide keren een serie van drie avonden en weer op de woensdagavond. Met inloop om 19.45 uur en tijd voor een kopje koffie, we starten om 20.00 uur.

Israëlcursus 1: De Bijbelse Feesten
Tijdens de eerste serie van drie avonden staan de Bijbelse feesten centraal: Pesach (=Pasen), Sjavoeot (= Pinksteren) en Soekot (= Loofhuttenfeest). Voor deze drie feesten ging Israël op naar Jeruzalem. Opdracht van Godswege. Ze staan in Exodus 23 en Deuteronomium 16. Ook Jozef en Maria bijvoorbeeld, doen dat met hun gezin (Lucas 2: 41-52).

Jezus vierde deze feesten mee. En ook de andere feesten, zoals het Joods Nieuwjaar (= Rosj Hasjana) en Jom Kippoer, die aan het Loofhuttenfeest voorafgaan. Maar ook het feest van de Tempelwijding (= Chanoeka) daarna (Johannes 10: 22). En het Poerimfeest (Ester 9: 26-27). Misschien heeft Hij zelfs meegedanst op het feest van Simchat Tora (= Vreugde der Wet).

De Bijbelse feesten zijn niet alleen daarom van belang. Met deze feesten geeft God ook profetieën over de toekomst. Met Pesach stelt de Heere Jezus het Heilig Avondmaal in en wordt Hijzelf het Pesachlam dat voor ons sterft (1 Korintiërs 5: 7). En denk aan Zacharia, die profeteert dat in de verre toekomst alle volken het Loofhuttenfeest mee zullen vieren (Zacharia 14: 16).

Deze eerste cursus wordt gegeven op de volgende avonden:
woensdag 15 november
woensdag 29 november
woensdag 13 december

Israëlcursus 2: Jezus in het Oude Testament
De tweede serie van drie avonden gaat over Jezus in het Oude Testament. Niet voor niets zegt de Heiland tegen de Emmaüsgangers dat heel de Schrift (= Oude Testament) van Hem getuigt (Lucas 24: 27). Dan gaat het niet alleen om de Messiaanse profetieën, zoals Jesaja 9 en Jesaja 53. Maar ook om Zijn eerdere verschijningen op aarde.

Zo komen we Hem al helemaal aan het begin tegen. Is de Zoon van God volgens Johannes niet het Woord door Wie alles geschapen is (Johannes 1: 1-3). Maar we komen de Zoon van God ook tegen als de Engel Gods uit Israëls oude dagen (Genesis 16: 7 en Genesis 22: 11). En als de Wijsheid spelend voor Gods aangezicht (Spreuken 8: 30).

Niemand heeft dat mooier onder woorden gebracht, dan de dichter Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) in Gezang 476 uit het oude Liedboek:

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
Engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,
Dienaar van Gods hoog bevel,
Kind der maagd, Immanuël!

Kortom: stof tot nadenken. Maar ook om God te loven en te prijzen, zoals dit prachtige loflied op de Heere Jezus dat doet. Eindigend met die bekende woorden:

Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot Uw verborgen tijd
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,
‘t einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, ’t hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triomferen mag.

Deze tweede cursus wordt gegeven op de volgende avonden:
woensdag 31 januari 2018
woensdag 14 februari 2018
woensdag 28 februari 2018

Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelding is wel nodig, omdat we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgave bij Dick van der Zwaag: dvanderzwaag@msn.com.

Ds. J.P. Strietman

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow