Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Palmzondag

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Palmzondag

  • Datum: 28 mrt 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen op deze 7e Lijdenszondag staan we opnieuw stil bij één van de zeven ‘Ik ben’-uitspraken van de Heere Jezus. We denken vandaag na over de 5e ‘Ik ben’-uitspraak van de Heiland in het Johannesevangelie, waar Jezus zegt: “Ik ben de Opstanding en het Leven (Johannes 11: 25)”.

Woorden van de Heere Jezus tegen Martha, de zuster van de gestorven Lazarus. Vol bewogenheid gesproken, als een belofte en een bewijs. Hij huilt om de dood van Lazarus, maar tegelijkertijd weet Hij ook hoe waar Zijn woorden zijn. Bewijs volgt even later in de opwekking van Lazarus.

Dat maakt diepe indruk. Bij de intocht van Jezus in Jeruzalem op de zondag voor Pasen (Palmpasen) herinneren mensen zich dat: “De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan (Johannes 12: 17)”.

Lezen: Johannes 11: 1 t/m 44.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meeluisteren Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Meekijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor arme boeren op Java, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie De volledige liturgie is beschikbaar in PDF

Zingen voor de dienst: Nieuwe Liedbundel (NLB) 624: 1, 2 en 3, Christus onze Heer verrees
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Psalm 21: 3 en 7, Al wat de Koning had begeerd
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Aansteken 7e kaars en toelichting bloemschikking
Kindermoment – Filmpje Palmpasen: Intocht in Jeruzalem
Marcel & Lydia – Als ik lees in de Bijbel
Gebed
Schriftlezing: Johannes 11: 1 t/m 44
Zingen ‘Sjong op, sjong op foar Jezus’: 1, 2 en 3
Verkondiging over Johannes 11: 25-26
Zingen Evangelische Liedbundel 125: 1, 2 en 3, Geprezen zij de Heer
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen digitale collectes
Zingen NLB 363, Dat ’s Heren zegen op u daal (= Psalm 134: 3 Oude berijming)
Zegen

 

 


ZWO-collecte bestemd voor arme boeren op Java (Indonesië)

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die worden aangelegd, hebben de boeren de komende jaren een grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Steun de arme Javaanse boerengezinnen -tijdens deze Lijdenstijd van de zeven barmhartigheden- via Kerk in Actie om een beter inkomen te verwerven!

Uw collectebijdrage is belangrijk voor de boeren om stappen vooruit te zetten. U kunt deze overmaken naar de ZWO-bankrekening, nummer NL70 RABO 0147 8902 33, met vermelding van “Javaanse boeren”.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow