Moarnstsjinst mei de hear R. Walinga (Ljouwert); Fryske Tsjinst

Moarnstsjinst mei de hear R. Walinga (Ljouwert); Fryske Tsjinst

  • Datum: 03 jul 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

 

Der binne gjin beperkings mear om de tsjerketsjinst by te wenjen. Wy gean troch de haadyngong de tsjerke yn en ûntsmette ús hannen. Hâld âfstân en tink om de sûnens fan de oar en fan josels.
Lês mear->

Meisjen/weromsjen Sjoch mei fia Kerkdienstgemist of fia YouTube

Kollekte => Digitaal

De earste kollekte is bestimd foar: Diakonie.
De twadde kollekte is bestimd foar: Oppastsjinst.
De tredde kollekte is bestimd foar: Tsjerke.

Liturgie.

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow