Ondertekening fusieacte Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Ondertekening fusieacte Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Een bijzondere oudejaarsdag was het 31 december 2019. Vertegenwoordigers van de beide kerkenraden en van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters togen ’s morgens vroeg naar Damwâld.

We kwamen op het kantoor van notaris Oege Jan Leegstra samen voor de onderteking van de acte, die de fusie bezegelt tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Kollumerzwaag – een historisch moment dus.

In 1851 begon de Gereformeerde kerk heel bescheiden als een klein groepje hervormden dat samen een Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Gemeente ging vormen. Met de volle sympathie van de andere hervormden alhier.

Dat blijkt wel uit het feit dat het eerste kerkgebouw werd gebouwd met hervormd geld. Pas nadat er onder de hervormden van Kollumerzwaag een collecte was gehouden, hadden ze voldoende voor de bouw van het eerste kerkje.

Toch groeiden ze uit elkaar, die hervormden en gereformeerden van toen. Dat is verdrietig en bracht ook veel verdrietige dingen te weeg. Het duurde heel wat jaren voor ze elkaar weer zouden ontmoeten en de samenwerking zouden zoeken.

Maar het lukte. In 1968 waren er de eerste gezamenlijke kerkdiensten. En tien jaar later kon er in 1978 voor de eerste keer gezamenlijk Heilig Avondmaal gevierd worden. Zo groeide de samenwerking steeds verder.

Landelijk is de eenheid een feit in 2004 met de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland. Plaatselijk duurt het nog even wat langer. Toch is er nu sinds 1 januari 2020 één Protestantse gemeente te Kollumerzwaag.

De Grutte Tsjerke en de Alde Tsjerke hebben nieuwe namen, maar blijven onze beide kerkgebouwen. De begraafplaats en De Rank (in 2004 in gebruik genomen) zijn op 30 december 2019 in een stichting ondergebracht.

Tijd voor een feestje? De notaris vond van wel en trakteerde op oliebollen. En wie even nadenkt, zal ook wel toe willen geven dat de vorming van één Protestantse gemeente daar alle reden toe geeft en dus een feestje waard is.

Er is heel veel werk verzet binnen alle geledingen, maar in het bijzonder door de gezamenlijke stuurgroep. Dat stemt dankbaar. We hopen die dankbaarheid vorm te geven op de feestelijke gemeentezondag van 7 juni 2020.

Psalm 127 zegt het heel mooi zo: “Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.” Zo mag het ook in de toekomst zijn en blijven: samen verder bouwen in afhankelijkheid van Hem.

Sjong in nij liet foar God de Heare,
fleurich fan hert, mei blide stim.
God wol hjir sels mei ús ferkeare,
hjir bouwe wy in hûs foar Him.
Mei’t Hy de hân en it ferstân
Syn milde seine jout,
wurdt Kristus’ tsjerke boud.

Dat God oan ús aloan wer sjen lit,
dat Hy genedich is en trou,
dat Hy fanâlds ûnder ús wennet,
jout ús de moed foar dit gebou.
Mar ’t is net dien mei hout en stien,
Der is noch mear te dwaan:
wy moatte ússels ek jaan!

’t Fjoer fan de Geast sil net ûntbrekke,
Kristus dielt hjir syn jeften út,
ús God en Heit wol ta ús sprekke
en elk ferstiet wat dat betsjut.
Wês ús neiby en meitsje ús frij
yn dit Jo hillichdom.
Kom, Heare Jezus, kom!

Namens de kerkenraad van de Protsetantse Gemeente Kollumerzwaag,
ds. J.P. Strietman

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow