Verdieping

Verdieping

Meditatie | Het gebed van Jona

Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. Jona 2: 2 Bij het verslag van de profeet Jona moet ik denken aan een liedje van vroeger. We zongen dat altijd, als we[…]

Meditatie | Zingen

en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Efeze 5: 19 Liederen zijn belangrijk. Ik hoor dat in de reacties op de eredienst, in de pastorale gesprekken en op catechisatie. Zingen doe je niet alleen[…]

Meditatie | Toevlucht onder Gods vleugels

Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Ruth 2: 12 Niet direct een leuk boekje. Dat kleine boekje Ruth. In de eerste 22 regels horen we al van[…]

Meditatie | De eerste kerkvergadering

Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten.Handelingen 15:2 Het probleemMeestal hebben we een hekel[…]

Meditatie | Joëls Pinksterprofetie

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen[…]

Meditatie | De wolk des Heren

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Handelingen 1:9 We hebben Hemelvaartsdag gevierd. Lucas vertelt ons dat Jezus is opgenomen in een wolk en zo aan het oog onttrokken wordt van Zijn discipelen. Ons[…]

Meditatie | De hand aan de ploeg slaan

Hij ging daarvandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit, en hij bevond zich bij het twaalfde. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan[…]

Meditatie | Vergeven

“Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.” Johannes 20:23 Dit jaar las ik de Paasboodschap uit het evangelie van Johannes. Dat eindigt in hoofdstuk 20 op een nogal vreemde wijze en heel kortaf. (Hoofstuk 21 is een naschrift en[…]

Meditatie | Nieuw leven voor de ranken

Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij op, en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Johannes 15: 2 Vlak voor Zijn lijden en sterven spreekt de Heiland met Zijn leerlingen. Dit doet Hij, nadat zij samen het Laatste Avondmaal gevierd hebben.[…]

Meditatie | De kloof

“Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?” Johannes 18: 11 Bij het schrijven van dit stukje heb ik een aantal overzichten bekeken van The Passion van 2013 tot en met 2018. Iedere keer proberen[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow