Verdieping

Verdieping

Meditatie| Over Gods leiding in je leven

Israël ging op weg; al zijn bezittingen nam hij mee. In Berseba gekomen, bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaak. ’s Nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. ‘Jakob! Jakob!’ riep Hij. ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Jakob. God zei: ‘Ik ben God, de God van[…]

Meditatie | Jozef en Jezus

Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Hebreeën 11: 22 Wie de geschiedenis van Jozef leest, kan het niet ontgaan. Wat is de Jozef uit Genesis 50 een andere dan[…]

Meditatie| Het spreken over de profetieën

Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. 2 Petrus 1: 20-21 Je hoeft maar op Google het woord “Eindtijdverwachting” in te[…]

Meditatie | Goed om God te loven – ook in 2022

Een psalm, een lied, op de sabbatdag. Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste; in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp. Psalm[…]

Meditatie | Stralende sterren helpen elkaar

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2: 12-13[…]

Meditatie| In een ander licht

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Openbaring 22: 5 Op zondag 28 november vieren we de[…]

Meditatie| Levenskunst

In deze meditatie een paar teksten uit het boek “Spreuken”. In dat boek gaat het over levenskunst, de kunst om te leven voor het aangezicht van God. Dat je dus bij alle keuzes die je maakt rekening houdt met God en dat je steeds streeft naar harmonie. Handelen zoals God[…]

Meditatie | Heilig

Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. 1 Korinthe 7: 14 Met de kinderdoop is het een wonderlijke zaak. Mensen kunnen zomaar roepen dat er niets over in[…]

Over afscheid nemen

De aanleiding van dit artikel is het oktobernummer van het ouderlingenblad. Dat ging over hoe wij afscheid nemen van onze overleden dierbaren. In het blad wordt geconstateerd dat er trend is naar verpersoonlijking van de uitvaart. Persoonlijke wensen van zowel de overledene als de nabestaanden spelen een steeds grotere rol[…]

Meditatie| Rouwrituelen

“Wanneer je een dode te betreuren hebt, scheer dan het haar aan je slapen niet weg en knip geen stukken uit je baard, kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER.”Leviticus 19: 27 en 28 De tekst die hier staat maakt deel uit[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow