Verdieping

Verdieping

Meditatie | De goede voornemens in Spreuken

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Spreuken 3: 5-8 Levenskunst De maand[…]

Meditatie | De komst van de Koning

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Maleachi 3: 1 Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. Marcus 1: 2 De engel van Maleachi is een mens, vertelt Marcus. Daarom kan je dat woordje ‘engel’[…]

Meditatie | Verslag van een ooggetuige

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat[…]

Meditatie | Voor struikelen bewaren

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Judas 1: 24-25 Je kunt gemakkelijk struikelen. Als je[…]

Meditatie | Dankstond voor gewas en arbeid

“Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak het zegengebed erover uit” Lucas 9: 16 Op de eerste woensdag in November krijgen we allemaal de gelegenheid om in het bijzonder te danken voor al onze stoffelijke behoeften, zoals voedsel, lucht, water en[…]

Meditatie | Bijzonder gebed van een bijzonder mens

Jabes was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabes riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij[…]

Meditatie | Een nieuw kerkelijk seizoen

“Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.” Handelingen 2: 47 Het winterwerk staat weer voor de deur en de vraag dringt zich op; Hoe willen we kerk zijn? De Bijbel geeft ons verschillende[…]

Meditatie | De tafel van de toonbroden

Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen; het moet er voortdurend voor Mijn aangezicht zijn. Exodus 25: 30 De zomer is weer voorbij. Een prachtige zomer. Met heel veel mooie dingen. Denk alleen maar aan de optocht in de feestweek – precies op die ene mooie dag! En[…]

Uitnodiging om deel te nemen aan de Gemeentegroeigroepen

De afgelopen 2 jaren waren bij de Gemeentegroeigroepen de Psalmen aan de orde. Dit jaar gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de eerste brief van Petrus. Het thema voor dit seizoen is ‘De hoop die in ons leeft‘. Petrus roept de aanhoorders op om Jezus te volgen in een verwarrende[…]

Meditatie | Erfenis van de Heer

“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen- uw meester is Christus.” Colossenzen 3: 23-24 Voor de meesten van ons zijn de vakanties weer achter[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow